Ontwikkeling praktijk (2006-2007)

Grote aandacht gaat naar analyses van eenvoudige handelingen (zoals knippen, vouwen,... ). Eenvoudige spelen voor specifieke ontwikkelingsdoelen worden uitgewerkt. Uitvoeren van een literatuuropdracht over een ontwikkelingsgericht item. Ondersteuning van een sportdag voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 De ergotherapeut kan zich als deskundig beroepsuitoefenaar profileren in een multidisciplinair behandel- en/of zorgteam om op een adequate wijze samen te werken in een cliëntgericht volgsysteem.
 • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.
 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.
Toelichting:
De studenten kunnen van eenvoudige handelingen een analyse en een stappenplan maken. De studenten kunnen spelmateriaal kritisch evalueren en aanpassen aan de mogelijkheden en beperkingen van kinderen op verschillende leeftijden. De studenten kunnen aan een ontwikkelingsdoel geschikte activiteiten linken. De studenten kunnen verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leerproces en dat van anderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: werkveldbezoek

B. Verplichte leermiddelen

Daems Jo en Diane Maes, 2006, Praktijk ontwikkeling. Niet gepublilceerde cursus, KHKempen, Geel, 89p

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • projectwerk
 • Andere: werkveldbezoek

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • individuele taak
 • paper/werkstuk
 • peer assessment

B. Omschrijving

 • permanente evaluatie: de studenten oefenen beroepsspecifieke attititudes en worden hierop beoordeeld.
 • individuele taak: studenten maken een stappenplan voor twee elementaire vaardigheden en worden beoordeeld op overzichtelijke en correcte uitwerking.
 • paper/werkstuk: studenten maken in groepsverband een didactisch spel . Hierbij worden zowel de ergotherapeutische toepasbaarheid als de vormgeving beoordeeld.
 • peer assessment: studenten geven elkaar feedback over de uitwerking van het didactisch spel.
De studenten werken zowel zelfstandig als onder begeleiding tijdens de practica. Zij kunnen ook buiten de lessen met vragen terecht.
OA:
06022141
Code:
06022141
Vakcoördinator:
Diane Maes
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands