Labo hematologie en immunologie (2006-2007)

Inleiding: veiligheid en laboratoriuminstrumenten Voorbereidende celtellingen Telling van rode en witte bloedcellen Hematocriet & hemoglobine Beoordeling van rode bloedcellen Bloeduitstrijkjes en kleuringen Differentiële telling van witte bloedcellen Jonge cellen van de rode en witte reeks Bloedplaatjes- en reticulocytentelling Indices van Winthrobe Herhalingslabo & Oefeningen Labotest

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
 • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
 • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.
Toelichting:
Op een veilige, efficiënte en correcte manier omgaan met bloedstalen en laboratoriumapparatuur Een routine hematologisch onderzoek accuraat en precies uitvoeren met eenvoudige manuele technieken Resultaten op een objectieve en duidelijke manier noteren en rapporteren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Van Deun K., Verbiest C., Labo Hematologie, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg en Chemie

C. Aanbevolen leermiddelen

Riedler G.F. & Zingg R. Tabulae haematologicae, Roche.

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De beoordeling van alle bovenstaande competenties berust op twee grote onderdelen: 1. Permanente beoordeling, aan de hand van: a. Je voorbereiding op het labo: je krijgt instructies bij het begin van het labo, maar je zal voorafgaand informatie moeten opzoeken voor bepaalde labo's. b. Je houding en functioneren tijdens het labo: je werkt in teams, waarbij je wordt beoordeeld op je functioneel en efficiënt handelen en communiceren tijdens het labo, zowel individueel als in groep. c. Je schriftelijke weergave in je laboschrift: alle stappen die je tijdens het labo uitvoert, alsook de resultaten van je onderzoek, moeten volledig, duidelijk en nauwkeurig zijn weergegeven. Het onderzoek moet reconstrueerbaar zijn aan de hand van je nota's. Typex en tintenkiller zijn uit den boze. 2. Een labotest aan het einde van de reeks: a. Een schriftelijk gedeelte: hierin worden zowel theoretische aspecten als praktische aspecten gevraagd uit het hematologisch onderzoek. Vb. proefopzet van hematologische testen, case-studies met berekening en interpretatie van resultaten, terminologie, ... b. Een praktisch gedeelte: hierin worden microscopische beelden getoond waarbij cellen en eventuele afwijkingen moeten worden benoemd. Tijdens de contacturen krijgen de studenten de gelegenheid tot het stellen van vragen en is er de mogelijkheid om informatie of hulp te vragen. Indien nodig kan er een afspraak gemaakt worden.
OA:
06021191
Code:
06021191
Vakcoördinator:
Koen Van Deun
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands