Wereldoriëntatie (2006-2007)

In het tweede jaar ligt het accent vooral op het leren thematisch en cursorisch werken in de lagere school. Je gaat je verder bekwamen in het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van diverse activiteiten Wereldoriëntatie. Daarnaast worden verschillende deelaspecten inhoudelijk en didactisch uitgediept. Zo komen onder andere aan bod: * inhoudelijke en didactische verwerking van de driedaagse leeruitstap naar de Kuststreek en de Polders * een leerwandeling te Vorselaar met kinderen van de lagere school * de evolutie van het tijdsbegrip bij kinderen * hoofdlijnen van enkele historische periodes * technologie * fysiologie van planten, dieren en de mens * studie van de aardbol * weer en klimaat

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Wereldoriëntatie in de lagere school heeft als doel de kinderen de wereld om hen heen te leren ontdekken, bestuderen en elementen ervan te begrijpen. In dit opleidingsonderdeel verwerf je kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om activiteiten W.O. te organiseren. Er wordt gericht gewerkt aan het verder ontwikkelen van de competenties van verschillende functionele gehelen. Expliciet hebben we aandacht voor de attitudes: kritische ingesteldheid, organisatievermogen en zin voor samenwerking. Uit diverse situaties en informatiebronnen ideeën generen en deze op een originele manier gestalte geven in een ontwikkelingsaanbod voor de kinderen is inherent aan Wereldoriëntatie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De inhouden en didactische vaardigheden voor Wereldoriëntatie verworven in het eerste jaar van de opleiding.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursus van de docenten Handboeken: zie boekenlijst

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11260840
Code:
11260840
Vakcoördinator:
An Crivits
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Onderwijstaal:
Nederlands