Bodemkunde (2006-2007)

de pedogenetische factorgroepen, de bodemvormende processen de bodembestanddelen: minerale en organische textuur en textuurdriehoek kationenuitwisseling structuur van de bodem: bodemverbetering bodemreactie: zuurheid, basenverzadiging, buffercapaciteit waterhuishouding van de bodem, bodemtemperatuur bodembiologie: bodemorganismen, biologische cycli (N-, C-, S-cyclus) bodemgeschiktheid, bodemkaarten

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 05. Leiding geven
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeĂ«n, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten de invloed van de pedogenetische factoren op het bodemvormend proces kunnnen bespreken. De studenten kunnen vertrekkend van een bepaalde bodemsituatie (pH, textuur, structuur, drainagetoestand…) een kritische beoordeling van de bodem geven. De studenten kunnen het verschil qua bewerkbaarheid van gronden in het voorjaar uitleggen. De studenten kunnen aan de hand van een bodemkaart een oordeel geven omtrent de geschiktheid van de bodem voor land-en tuinbouwgewassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten hebben een elementaire basiskennis omtrend "anorganische chemie".

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Pauwels Jan, 2005.Bodemkunde. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen,Geel, 160 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03290100
Code:
03290100
Vakcoördinator:
Jan Pauwels
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands