Varkenshouderij (2006-2007)

Pluimveeziektepreventie Bijzondere ziekteleer: ziekten van het maagdarmkanaal, ziekten gepaard gaande met ademhalingsstoornissen en bewegingsstoornissen, algemene stoornissen, productiestoornissen, ziekten gepaard gaande met nieuwvormingen, Salmonellae bij pluimvee Technisch management binnen de pluimveesector: opfok moederdieren, moederdieren, braadkippen, legkippen, opfok, rendabiliteit leghennenhouderij en braadkippenhouderij Ethologische aspecten van de pluimveeteelt Pluimveevoeding, belang van omgevingsfactoren voor de pluimveeteelt Via opdrachten tijdens uitstappen, bedrijfsbezoeken, studiedagen en beurzen verwerven de studenten inzichten in: bedrijfsuitrusting pluimveestallen, pluimveevoeding, pluimveeziekten, pluimveemanagement Mogelijke uitstappen zijn: PDLT-eikwaliteit/hygiëne, eierverwerking-legkippenbedrijf, VIV Utrecht, Beurs-’s Hertogenbosch, pluimveedagen-Geel, broeierij, proefbedrijven, pluimveeslachterij, veevoederbedrijf. Door het projectmatig uitwerken van een schapen/melkgeiten of vleeskalverbedrijf worden volgende onderwerpen behandeld: selectie, huisvesting en verzorging, voortplanting, gezondheidszorg, voeding, ruwvoederwinning, kostenanalyse, contracten, vergunningen, mestwetgeving Aansluitend op de theorie worden regelmatig voor de groep, door de studenten, stand van zaken gegeven in verband met hun project: exterieurbeoordeling schapen, gegevens ruwvoederwinning verwerken per computer Bedrijfsbezoek aan biologisch schapenbedrijf, geitenbedrijf, vleeskalverbedrijf Varkensziekten Ziekten gepaard gaande met koorts (vlekziekte; Salmonella; Varkenspest; Streptococceninfectie) Aandoeningen van luchtwegen en longen (enzoötische pneumonie; hemofillus pleuro-pneumoniae; influenza; snuffelziekte) Aandoeningen van het bewegingsapparaat (beenzwaktesyndroom; etterige gewrichtsontsteking; splayleg; mond- en klauwzeer; mycoplasma gewrichtsontsteking; panaritioum) Besmettelijke ziekten m.b.t. storingen in de vruchtbaarheid (brucellose; enterovirus infectie; leptospirose; parvovirus infectie) Aandoeningen van het geslachtsapparaat en uierweefsel (M.M.A.-syndroom) Huidziekten (luizen; smeerwrang; parakeratose; schurft) Aandoeningen van het maag-darmstelsel (dysenterie; bloeddiarree - clostridium; slingerziekte Coli enterotoxaemie; E. Colidiarree; T.G.E.) Wormaandoeningen (longwormen; knobbelwormen; spoelwormen; rode maagworm) Aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (ziekte van Aujesky; trilziekte) Mestonderzoek naar het voorkomen van wormen bij varkens Verzorgingshandelingen bij biggen, reiniging en ontsmetten van stallen Bestrijding van vliegen, krekels, e.a. ongedierte Verzorgingshandelingen in vleesvarkensstal en opfokstal Kennismaking met Sanitel-Varkens I.K.B. in de praktijk toegepast De mineralenbalans voor varkens

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten hebben inzicht omtrent de algemene gezondheids- en ziekteleer in de bedrijfspluimveehouderij. De studenten kunnen omspringen met begrippen binnen het technisch management van de pluimveehouderij. De studenten kunnen de ketenstructuur van de pluimveesector schematisch voorstellen en het belang van de sector inschatten. De studenten kunnen technische productieresultaten berekenen en interpreteren. De studenten hebben inzicht in de bedrijfsvoering van verschillende soorten pluimveebedrijven. Studenten zien de mogelijkheden van de melkgeiten, schapen/kalverhouderij in. Studenten zijn vertrouwd met de productiecyclus van melkgeiten, schapen, kalveren Studenten hebben inzicht in het management van een melkgeiten, schapen/kalverbedrijf Studenten onderkennen de problemen bij het uitbouwen van een melkgeiten, schapen/vleeskalverbedrijf Studenten kunnen een planning opstellen voor een melkgeiten, schapen-/vleeskalverbedrijf. Studenten herkennen de belangrijkste varkensziekten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293580
Code:
03293580
Vakcoördinator:
Serge Wauters
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands