Neonatologie en postpartale zorg (2006-2007)

Fysiologie van het normale postpartum Perinatologie Neonatologie Postpartale zorg met inbegrip van vaardigheidsonderwijs

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De vroedvrouw heeft een fundamentele grondhouding van echtheid, empathie en onvoorwaardelijk respect.
 • C02 De vroedvrouw beschikt over het vermogen om, via reflexie, haar eigen identiteit te bewaken en uit te bouwen zowel binnen haar beroepsdomein als lid van de samenleving.
 • C03 De vroedvrouw kan evenwichtig voelen en denken; een evenwichtige persoonlijkheid en een kritisch, analytisch én integrerend denkvermogen vormen een onmiskenbare basis voor adequaat en methodisch verloskundig handelen.
 • C04 De vroedvrouw beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden die haar in staat stellen respectvol om te gaan met individuele noden ongeacht de culturele en maatschappelijke achtergronden van de zorgvrager.
 • C05 De vroedvrouw beschikt over de competentie cliënten op een professionele manier te coachen en te begeleiden. Dit impliceert dat zij hen kan stimuleren, motiveren en feedback kan geven en ontvangen. Zij doet dit met respect voor de persoon binnen het kader van de processen die deze persoon doormaakt.
 • C06 De vroedvrouw heeft expliciete aandacht voor het belang en de betekenis van natuurlijke fysiologische processen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode. Het is haar opdracht deze op een adequate wijze te beschermen, te observeren, te analyseren en het verdere verloop ervan in te schatten.
 • C07 De vroedvrouw is in staat de behoeften en verwachtingen van de cliënt in onderlinge dialoog te detecteren en te analyseren. Hierbij aansluitend kan zij de nodige informatie geven zodat de cliënt tot een bewust geïnformeerde keuze komt omtrent de te volgen benaderingswijze. Deze keuze dient door de vroedvrouw respectvol te worden benaderd.
 • C08 De vroedvrouw kan de cliënt de nodige vaardigheden aanleren zodat deze in staat is de gemaakte keuze optimaal te realiseren.
 • C10 De vroedvrouw heeft de expertise om, vanuit een holistisch referentiekader, de noodzakelijke, accurate en multidimensionele zorg te verlenen aan de cliënt. Zij is in staat deze zorg aan te passen aan de levensfase van de cliënt.
 • C11 De vroedvrouw kan reflecteren over de eigen praktijk en de bijhorende persoonlijke belevingsaspecten. Zij is in staat deze reflecties actief te integreren in de permanente ontwikkeling van haar beroepsactiviteit.
 • C16 De vroedvrouw kan overleggen en beschikt over het inschattingsvermogen om de cliënt door te verwijzen wanneer nodig.
 • C17 De vroedvrouw is positief kritisch ingesteld om eigen handelen en dat van het team in vraag te stellen.
Toelichting:
De student is in staat zorgbehoeften bij de neonaat te detecteren en een geïndividualiseerde zorg aan te bieden. De student kan vertrekkend vanuit de fysiologie van het normale postpartum de kraamvrouw zorg op maat verstrekken. De student verwerft de volgende beroepsattituden: accuratesse, contactbereidheid, resultaatgerichtheid, zin voor initiatief en empathie die belangrijk zijn om cliënten op een professionele manier te begeleiden/coachen. De student moet die kwaliteiten ontwikkelen, zodat zij de totale verantwoordelijkheid voor opvolging van een normale postpartum en de zorg voor een gezonde pasgeborene op zich kan nemen. De student zal, vertrekkende vanuit respect voor het individu, onbevooroordeeld zorg verlenen aan de cliënt.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: demonstratiemateriaal

B. Verplichte leermiddelen

Verplichte literatuur cursus Obstetrie en gynaecologie, De voortplanting van de mens, Elsevier Gezondheidszorg 4de druk, hfdst 8 p 175-184, hfdst 14 p 359-372 Beter bevallen, Bohn, Stafleu, Van Loghum Begeleiding bij borstvoeding, Adrienne de Reede, vereniging Borstvoeding Natuurlijk en de stichting Zorg voor Borstvoeding vierde herziene druk 2003 Verloskundig vademecuum 2003, College voor zorgverzekering, Diemen 1000 vragen over de negen maanden Spectrum Zakwoordenboek der geneeskunde, Coëlho Aanbevolen literatuur Ouder-, kind- en jeugdzorg, Elsevier Gezondheidszorg p35-108 Anatomie en fysiologie van de mens, Kirchman, Elsevier Verplegen van zwangeren, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen, 1ste druk, Nijgh/Verlsluis hfst 4 p 156-205

C. Aanbevolen leermiddelen

stappenplannen voor vaardigheden skillslab

A. Types

 • hoorcollege
 • stage
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
09285041
Code:
09285041
Vakcoördinator:
Karoline Renaerts
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands