Ethiek en beroepsethiek (2006-2007)

Het OA ETHIEK EN BEROEPSETHIEK biedt een begrippenkader en een model tot ethische analyse aan waarmee de zorgverleners actief en zelfstandig leren nadenken over de ethische aspecten van het gekozen beroep, vanuit het algemene kader van menselijke en menswaardige zorg. Tot dit begrippenkader en analyse-model behoren onder meer: de relatie tussen waarden, normen, mensbeeld en diverse levensbeschouwingen; diverse benaderingswijzen in de ethiek (utilisme, deontologie, intentiebenadering, personalistische verantwoordelijkheidsethiek, zorgethiek), gewetensgroei, achtergronden qua waarden en mensbeeld in de zorg: verantwoordelijkheid, zorg, welzijn. De lesactiviteit beroepsethiek is toegespitst op het dragen van verantwoordelijkheid in de zorg. Studenten maken kennis met de beroepscodes voor verpleegkundige beroepen en gaan met name in op thema's als beroepsgeheim, geïnformeerde en overlegde toestemming, privacy, en autonomie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen specifieke voorkennis vereist

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Verplichte literatuur: ETHIEK: cursus door de docente ter beschikking gesteld, powerpoint-hand-outs, teksten in bijlagen, 2006, ongepubliceerde cursus, KhKempen, Turnhout, 101 p. BEROEPSETHIEK: beroepscodes voor verpleegkundige beroepen, Patroon van Gordon. Hoofdstuk over integraal zorgverlenen uit: Arend, A. van der, Gastmans C. (2002). Ethisch zorg verlenen. Handboek voor de verpleegkundige beroepen. Baarn: HB Uitgevers.

C. Aanbevolen leermiddelen

Aanbevolen: Arend, A. van der, Gastmans C. (2002). Ethisch zorg verlenen. Handboek voor de verpleegkundige beroepen. Baarn: HB Uitgevers

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • Andere: casustraining

B. Omschrijving

OA:
09286081
Code:
09286081
Vakcoördinator:
Ine Van Den Eynde
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands