landbouwfytotechnie (2006-2007)

Grasland: botanie - betekenis - morfologie - systematiek - fysiologieche ontwikkeling - veredeling - voornaamste grassoorten (zaaiwaardige en spontane) - andere graslandplanten - botanisch graslandonderzoek Grasland: teelttechniek - zaaien - aanleg - nazorg - graslandgebruik - graslandproductiviteit - techniek van de graslanduitbating vbemesting - verzorging - uitrusting Grasland als voeder - voederwaarde en gezondheid van het vee - voederconservering Suikerbieten - botanie - fysiologie - teelttechniek: bodem - bemesting - onkruidbeheersing - ziekten en plagen - oogst en bewaring - industriële verwerking - - veredeling en rassen - kwotumregeling - suikerraffinage - fructosecichorei Maïs - C4-plant - systematiek en morfologie - groei en ontwikkeling - - teelttechniek: bodem - bemesting - onkruidbeheersing (actuele aanpak mechanische onkruidbestrijding of in combinatie met chemische) - ziekten en plagen - oogst en conservering - valorisatie silomaïs, CCM, MKS - veredeling en rassen (actuele informatie!) Andere groenvoeder- en groenbemestingsgewassen: - overzicht Vruchtwisseling Praktijkkennis teelttechniek, groei en ontwikkeling van landbouwgewassen - proefoogst mais, aardappelen, suikerbieten - veldwaarnemingen - drogestofbepaling - opbrengstbepaling Chemische Voederwaardebepaling in labo: energie en eiwit (suikergehalte) Bedrijfsbezoeken - veredelingsbedrijf en veldproeven Clovis Matton - Koninklijk Belgisch Instituut voor Verbetering van de Biet - Suikerraffinaderij Tienen - aardappelbedrijf Gastcollege "characterization of plant germplasm" Prof. Fernando Gonzalez Andres (Universidad de Leon - Spain)

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Plantenfysiologie Plantensystematiek Algemene fytotechnie

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus "Grasland" Cursus "Maïsteelt", Prof. M. Geypens (KULeuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) Aanvulling met actualiteiten maïsteelt Brochure Voedergewassen 2006 (Landbouwcentrum voor Voedergewassen) Productie- en proefvelden op de campus en elders Verwijzingen naar interessante websites

C. Aanbevolen leermiddelen

MARTIN, LEONARD, STAMP, Principles of Field Crop Production, Third Edition, Prentice Hall, 1989, [ISBN 0-02-376720-0] SINCLAIR T.R., GARDNER F.P., Principles of Ecology in Plant Production, CAB International, 1998, [ISBN 0-85199-220-X]

A. Types

 • hoorcollege
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Tijdens en na de les krijgen de studenten uitgebreid de kans om te discussiëren en vragen te stellen.
OA:
03202372
Code:
03202372
Vakcoördinator:
Wim Van Malcot
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands