Communicatie Engels (2006-2007)

Contexten: Bedrijf - Vergaderen - Marketing en publiciteit - Aankoop en verkoop - Expeditie en transport - Boekhouding en financiën Taalsysteem:
 • syntaxis en morfologie: werkwoorden - substantieven - adjectieven - bijwoorden - voornaamwoorden - lidwoorden - getallen - voorzetsels - voegwoorden
 • woordenschat
 • spelling
 • uitspraak en intonatie
Vaardigheden:
 • luisteren en spreken: telefoongesprek, vergadering, presentatie, ...
 • lezen en schrijven: memo, e-mail, brief, fax, ...

A. Algemene competenties

 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren
Toelichting:
De studenten kunnen zowel mondeling als schriftelijk informatie geven en vragen. De studenten kunnen mondelinge verslagen en samenvattingen over gebeurtenissen maken. De studenten kunnen schriftelijke aantekeningen maken n.a.v. uitgevoerde taken. De studenten zowel mondeling als schriftelijk communiceren over het werk en al zijn aspecten. De studenten kunnen de hoofdgedachte of specifieke informatie uit informatief en prescriptief taalmateriaal halen. De studenten kunnen voor de diverse taaltaken de ondersteunende kennis van grammatica, spelling, ... gebruiken. De studenten kunnen zich in een professionele context zowel mondeling als schriftelijk vlot en correct uitdrukken.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student dient de competenties te bezitten van een cursus Engels (niveau 240 lestijden).

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Emmerson, P. (2002). Business Grammar Builder. Oxford: Macmillan. Smolders, I. (2006). Professioneel Bedrijfsgericht Engels. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Departement Industrieel Ingenieur en Biothechniek.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • presentatie
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

Communicatie via Toledo
OA:
03200270
Code:
03200270
Vakcoördinator:
Ilse Smolders
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Engels