Stage (2006-2007)

De student wordt verplicht om 2 dagen per week stage te lopen bij een dierenarts of ander relevant bedrijf. Het is de bedoeling dat de stagair daar veel praktische ervaring opdoet. In functie van de aard en het type stagebedrijf worden volgende aspecten via opdrachten behandeld: hospitalisatie, balie en voeding, apotheek en registratie, medische beeldvorming tandheelkunde en specialisatie. Deze bundels worden tijdens de stage-evaluatie contactmomenten doorgenomen en beoordeeld door de stagebegeleider. Aan het einde van de stageperiode( einde van het 1e semester in het 3e jaar) wordt de student getoetst ivm zijn praktijkkennis met behulp van een mondeling examen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
Studenten lopen 2 dagen per week stage in een praktijk of bedrijf. Ze volgen alle activiteiten op de werkvloer met als doel zowel beroepsspecifieke, management gerichte en communicatieve competenties te verwerven

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB4 - Een werkeenheid managen - Binnen een werkeenheid is men in staat advies en begeleiding te geven aan medewerkers naar werkplanning, personeels- en investeringsaangelegenheden.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
 • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.
 • AB-DZ-EC2: Ontwikkelen van vaardigheden en onderhouden van goede sociale contacten op de werkvloer - 2A Persoonlijke vaardigheden gebruiken en ontwikkelen - 2B Sociale contacten onderhouden met medewerkers en klanten.
 • AB-DZ-EC3: Uitvoeren van taken aan de balie - 3A Afspraken maken, klanten ontvangen en betalingen regelen - 3B Dieren opnemen in de praktijk.
 • AB-DZ-EC4: Verantwoordelijkheid dragen over alle onderzoek-, operatie- en hospitalisatieruimten - 4A Onderhouden van de onderzoeksruimten, bijhorend apparatuur en instrumenten - 4B Assisteren bij de voorbereidingen van onderzoeken en medische ingrepen - 4C Assisteren van de dierenarts tijdens operaties en onderzoeken.
 • AB-DZ-EC5: Toedienen van eerste hulp bij dieren -Begeleiden bij en toedienen van eerste hulp bij dieren.
 • AB-DZ-EC6: Voorzien en toedienen van een aangepaste verzorging - 6A Voorzien en onderhouden van de juiste accommodatie voor de patiënt - 6B Verzorgen van en controle uitoefenen op de patiënt met specifieke noden zoals vloeistoftherapie.
 • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiënten.
 • AB-DZ-EC8: Uitvoeren van diagnostische laboratorium testen - Uitvoeren van diagnostische testen inclusief de voorbereiding, het verzamelen en onderhouden van de bijhorende apparatuur en materialen.
 • AB-DZ-EC9: Medische beeldvormingstechnieken voorbereiden en uitvoeren - 9A Het nodige materiaal klaarleggen en de nodige voorbereidingen treffen op het dier - 9B Het uitvoeren van radiografie op een dier.
 • AB-DZ-EC10: Voorbereidingen treffen voor chirurgische ingrepen - 10A Het bepalen, onderhouden en voorbereiden van de chirurgische omgeving en het nodige materiaal voor de chirurgische ingrepen - 10B De patiënten klaar maken voor diergeneeskundige ingrepen.
 • AB-DZ-EC11: Assisteren van de dierenarts tijdens chirurgische ingrepen - 11A Assisteren van de dierenarts tijdens de chirurgische ingrepen - 11B Verlenen van postoperatieve zorg aan de patiënten.
 • AB-DZ-EC12:Assisteren bij de anesthesie - 12A Het nodige materiaal gebruiksklaar maken - 12B De dieren voorbereiden voor anesthesie - 12C Assisteren bij de toediening en controle uitoefenen tijdens anesthesie.
 • AB-DZ-EC13: Gebruiken en toediening van geneesmiddelen - 13A Het gebruik van de medicijnen uitleggen aan de klant - 13B De patiënt medicijnen toedienen.
Toelichting:
De studentenstagiairs ervaren vanuit een stage op een extern productiebedrijf, binnen de gekozen afstudeerrichting, de praktijk. Volgende basisdoelstellingen zullen hier moeten bereikt worden: - voorkomende basishandelingen oefenen - inzichten verwerven in de teelttechnische, arbeidskundige, technische aspecten van een bedrijf - opgedane ervaringen evalueren vanuit bedrijfseconomisch en sociaal oogpunt - alle bedrijfskundige aspecten van het stagebedrijf analyseren - haalbare alternatieven formuleren voor de zwakkere punten in het bedrijfsbeheer Tijdens de stageperiode worden de studenten bij de analyse van de bedrijfsvoering begeleid. Hiermee tracht men volgende doelstellingen te bereiken: - integratie van theorie met praktijk - controle over de stageopdrachten, over het stageverloop, de houding en de werkijver van de student - in vraag stellen van en bediscussiëren van bedrijfsvoeringen - sociale en maatschappelijke problemen onderkennen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student is geslaagd in het eerste en tweede jaar agro-en biotechnologie Dierenzorg

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • stage
 • Andere: stagebundels

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

Studenten krijgen de kans om tijdens de ontmoetingsmomenten vragen te stellen met betrekking tot het praktijkgebeuren
OA:
03293170
Code:
03293170
Vakcoördinator:
Sophie Tielemans
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands