elektriciteit (2006-2007)

De cursus elektriciteit bestaat uit drie delen: elektrostatica, elektrodynamica en elektromagnetisme. Het gedeelte elektrostatica behandelt de fysische achtergrond van de begrippen en grootheden uit de elektriciteitsleer. Achtereenvolgens komen hierin de volgende onderwerpen aan bod: elektrische lading en elektrostatische krachtwerking, elektrisch veld, elektrische potentiaal, gedrag van geleiders en van diëlectrica (isolatoren) in een elektrisch veld, en als bijzondere toepassing: elektrische capaciteit en condensatoren. Het gedeelte elektrodynamica behandelt de studie van gelijkstroomnetwerken. Achtereenvolgens komen hierin de volgende onderwerpen aan bod: definities en basisgrootheden (spanning, stroom, weerstand, vermogen), basiswetten (wetten van Pouillet, ohm en Kirchhoff), analyse van gelijkstroomnetwerken en netwerktheorema's, enkele aspecten van praktische spannings- en stroombronnen, technieken voor het meten van weerstanden, thermo-elektriciteit en stroomgeleiding in vacuüm en gassen. Het gedeelte elektromagnetisme behandelt de basisgrootheden van het elektromagnetisme, de magnetische krachtwerking op bewegende ladingen en enkele toepassingen, de magnetische krachtwerking op stroomvoerende geleiders en enkele toepassingen, en de berekening van de magnetische inductie opgewekt door een stroom in vacuüm.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Om met succes deze cursus te volgen, moeten de studenten kunnen rekenen met vectoren, enkele eenvoudige wiskundige technieken kunnen toepassen om berekeningen te maken (zoals oplossen van eenvoudige integralen, toepassen van eenvoudige goniometrische formules, stelsels vergelijkingen kunnen opstellen en oplossen, etc) en een zeker probleemoplossend denkvermogen en ruimtelijk voorstellingsvermogen hebben.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

- Vynckier G., & Van Ham G. (2006). Elektriciteit: elektrostatica. Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar van de opleiding bachelor in industriële wetenschappen, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Industrieel Ingenieur en Biotechniek Geel. - Vynckier G., & Van Ham G. (2006). Elektriciteit: elektrodynamica en elektromagnetisme. Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar van de opleiding bachelor in industriële wetenschappen, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Industrieel Ingenieur en Biotechniek Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

- tussentijdse test (proefexamen) in november over een gedeelte van elektrostatica - partieel examen in januari over elektrostatica en een eerste gedeelte van elektrodynamica - tussentijdse test (proefexamen) in april over een gedeelte van elektrodynamica - partieel examen in juni over een tweede gedeelte van elektrodynamica en over elektromagnetisme
OA:
03200052
Code:
03200052
Vakcoördinator:
Geert Van Ham
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands