agr. bouwk. & klim. - pract (2006-2007)

Het practicum bestaat uit een groepswerk, waarbij de studenten samen een landbouwbedrijf ontwerpen. Ontwerpen betekent hier vooreerst op landbouwkundig/veeteeltkundig vlak een economisch/ecologisch leefbaar bedrijf in al zijn aspecten en relaties ontwikkelen. Hieruit kan een programma van eisen worden gedestilleerd, dat vertaald wordt in materiële en bouwkundige plannen. Het resultaat is een paper met bijhorende bouwkundige uitvoeringsplannen. Randvoorwaarden zijn de beschikbare arbeidskrachten, de financiele situatie, productiequota, beschikbare gronden, bodemsoort, wetgeving (ruimtelijke ordening, milieu),... Een presentatie en verdediging voor een interne jury horen bij de opdracht.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C09 Kennis hebben van operationeel bedrijfsbeheer, beleid en strategie in een onderneming.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Principes van de sterkteleer Berekenen van isostatische constructies. Herkennen van hyperstatische constructies Thermodynamica: warmteoverdracht door geleiding, straling en convectie Voorschriften voor bouwkundig tekenen/CAD Land- en milieubeheer

A. Type

 • materiaal op WWW
 • Andere: informatie van constructiebedrijven

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • projectwerk

B. Omschrijving

Gedurende een semester overleggen de studenten in groepjes van 3à4 van concept tot uitvoeringsplannen.

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

De studenten leveren eenpaper in met de uitvoeringsplannen. Presentatie en verdediging voor een interne jury. De studenten ontwerpen zoveel mogelijk zelfstandig. Bij moeilijke knelpunten zal de docent aanwijzingen geven.
OA:
03202360
Code:
03202360
Vakcoördinator:
Wim Van Malcot
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands