Uitdieping Wiskunde (2006-2007)

Er wordt een selectie gemaakt uit de volgende onderwerpen: -) vlakke meetkunde: eigenschappen van cirkels en veelhoeken, vectoren en de link met goniometrie -) ruimtemeetkunde: uitdieping van de leerstof van het tweede jaar met oog voor een didactische leerlijn -) projectwerk (onderwerp gekozen door de studenten)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
zie wiskunde

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

de attituides, vaardigheden en inhouden van de vorige twee jaren

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

zie wiskunde

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • aan de computer
 • projectwerk

B. Omschrijving

Studenten moeten voor uitdieping wiskunde veel zelfstandig of in groep verwerken. Op vastgelegde momenten worden de vorderingen besproken met de docent.
OA:
10254840
Code:
10254840
Vakcoördinator:
Jos Willems
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands