Ontwikkeling praktijk (2006-2007)

Mogelijke handelingsstrategieën en bruikbare methodieken in de ergotherapeutische hulpverlening worden geoefend.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C04 De ergotherapeut kan zich als deskundig beroepsuitoefenaar profileren in een multidisciplinair behandel- en/of zorgteam om op een adequate wijze samen te werken in een cliëntgericht volgsysteem.
 • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.
 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.
Toelichting:
Studenten kunnen handelingsprogamma's voor specifieke doelgroepen binnen het terrein van de ontwikkelingsproblematiek uitvoeren, gebruik makend van de aangebrachte methodieken. De studenten kunnen verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leerproces en dat van anderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Cursus eerste jaar ontwikkeling

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: gastsprekers uit werkveld

B. Verplichte leermiddelen

Semesterabonnementen 2006-2007

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • paper/werkstuk
 • projectwerk
 • peer assessment

B. Omschrijving

 • permanente evaluatie: de studenten oefenen beroepsspecifieke attititudes en worden hierop beoordeeld.
 • praktische proef: studenten zoeken gericht naar vereenvoudigingen van bestaande technieken en worden beoordeeld op de overzichtelijke en correcte uitwerking.
 • paper/werkstuk: studenten maken een stappenplan met behulp van aangepaste communicatiemiddelen voor specifieke doelgroepen. Ze worden beoordeeldheid op de ergotherapeutische toepasbaarheid.
 • projectwerk: de studenten voeren een literatuuropdracht uit over een domeinspecifiek thema en worden beoordeeld op de grondigheid waarop dit wordt benaderd.
 • peer assessment: studenten geven elkaar kritisch feedback op enkele zelfgeformuleerde facetten bij groepswerk.
OA:
06022361
Code:
06022361
Vakcoördinator:
Jo Daems
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands