Stage (2006-2007)

- de stage duurt 12 weken en vindt plaats in 2 gezondheidsinstellingen (2 x 6 weken) naar keuze of in het buitenland - in het stageplan wordt een schets gegeven van de te vervullen taken (cfr. Stagegids MMA 2006) - een stagebegeleider van de school en een stagementor op het bedrijf staan in voor de begeleiding

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
- de studenten kunnen zich na de stage een beeld vormen van het beroep en de beroepsactiviteiten en kunnen de werkelijkheid toetsen aan de eigen voorstellingen en verwachtingen van de praktijk (beroepsoriënterende stages) - de studenten kunnen tijdens de stage inzicht en ervaring verwerven in de gewenste beroepsattitudes en in de specifieke vaardigheden op het niveau van de beginnende werknemer - de studenten leren zich aanpassen aan een reële werksituatie, samenwerken met anderen en dragen van verantwoordelijkheid

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Na het succesvol afronden van het tweede jaar en het eerste semester van het derde jaar, zijn de studenten voldoende voorbereid om hun stage aan te vatten.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Handleiding stage en eindwerk (wordt jaarlijks geupdatet)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
08272850
Code:
08272850
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
2
Studiepunten:
10
Onderwijstaal:
Nederlands