fluïdomechanica (2006-2007)

Inleiding - Druk - Dichtheid - Samendrukbaarheid - Oppervlaktespanning en capillariteit - Viscositeit - Dampspanning Fluïdostatica - Evenwichtsvergelijking van Euler voor een stromend fluïdum - Wet van Pascal - De hydrostatische druk en kracht op een wand - Opwaartse druk in een fluïdum: wet van Archimedes - De stabiliteit van een drijvend lichaam: metacentrum Statica der gassen - Drukverandering bij constante temperatuur - Drukverandering bij de adiabatische toestandsverandering - Gravitatiekracht, satellieten, aerodynamische weerstandskrachten Kinematica van de fluïda - Parametervergelijking volgens Euler - Continuïteitsvergelijking en de regel van Castelli - Stromingsvergelijking van een ideaal fluïdum volgens Euler - De vergelijking van Bernoulli - Toepassingen op de vergelijking van Bernoulli Dynamica der fluïda - Algemene controle-volume vergelijking - Algemene impulsvergelijking - Gangvergelijking Viscositeit - Schuifspanningen in een fluïdum - Stromingsverliezen en plaatselijke veliezen - Snelheidsverdeling en debiet volgens Hagen-Poiseuille Dimensieanalyse - Dimensies van een grootheid - Homogeneïteitsprincipe - Het p-theorema van Vashy-Buckingham

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
Toelichting:
Basis -De studenten kunnen de basisbegrippen en -formules van de behandelde onderwerpen geven. -De studenten kunnen door redenering (niet van buiten) met behulp van een beknopt formularium de in de cursus opgestelde formules afleiden. -De studenten kunnen eenvoudige vraagstukken met behulp van een beknopt formularium oplossen. -De studenten kunnen gecombineerde vraagstukken analyseren en oplossen. Extra -De studenten kunnen binnen de behandelde leerstof in een tekst (afleiding) fouten opsporen en verbeteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Berekening van bepaalde integralen. Berekening van oppervlaktetraagheidsmomenten. Vectoriële evenwichtsvergelijkingen opstellen en oplossen. Bepaling van het zwaartepunt van willekeurige oppervlakken. Oplossen van differentiaalvergelijkingen door scheiding van veranderlijken. De wet van Newton kennen en kunnen toepassen.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

L. Schepers , 2006, Fluïdomechanica . Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

Fundamentals of FLUID MECHANICS Philip M. Gerhart; Richard J. Gross; John I. Hochstein ADDISON-WESLEY PUBLISHING COMPANY

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

Het examen is mondeling met een schriftelijke voorbereiding. Deze schriftelijke tekst is de basis voor de mondelinge ondervraging.
OA:
03200038
Code:
03200038
Vakcoördinator:
Luc Schepers
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands