Onderwijsbevoegdheid Fysica (2006-2007)

- Elektriciteit - Elektromagnetisme - Topics BZL (trillingen, golven, moderne fysica, ...) - Vakdidactiek: jaarplan, evaluatie, handboeken, didactische wenken elektriciteit

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten beheersen de theorie uit de cursus. Ze kunnen de wetenschappelijke onderzoeksmethode toepassen. Ze hebben kennis van het didactische aspect van de proeven 3 ILSO: doel, methode, aandachtspunten uitvoering, veiligheid, vraagstelling, foutenanalyse, optimalisatie. Ze kunnen vlot experimenteren. Ze kunnen de resultaten van practica verwerken in een verslag. Ze kunnen omgaan met de didactische infrastructuur: vaklokalen, materieel, veiligheid, Ze hebben aandacht voor fysicaverschijnselen in de leefwereld; ze willen op de hoogte blijven van recente evoluties. Ze kunnen degelijke toetsen fysica opstellen. Ze kunnen handboeken fysica beoordelen. Ze kunnen een topic uitwerken die de fysica uitbreidt naar een kader, dat ruimer is dan de leerstof lager SO. Ze kunnen hierover een boeiende presentatie verzorgen voor de klasgroep.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Leerinhouden vakinhoud en vakdidactiek 1+2 ILSO.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Vakinhoud: cursus docent: "Fysica 3" - Vakdidactiek: cursus docent: Vakdidactiek Fysica 2+3 - Bibliotheek: handboeken S.O., naslagwerken en tijdschriften. - Vaklokaal: materieel voor demonstraties en practica, handleidingen Labsoft - Leerplatform Toledo - Notities door studenten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege
  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254450
Code:
10254450
Vakcoördinator:
Marc Van Dooren
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands