Module Muzische Vorming (2006-2007)

Vanuit beschouwen komen tot beleven, uiten en uitdrukken via de verschillende expressievormen, beeld, taal, muziek en beweging. Deze expressievormen geïntegreerd verwerken rond één thema, in een creastage, in muzische belevingsdagen of in de opleiding vanuit de verschillende deelgebieden samen. Een muzische namiddag uitwerken voor de lagere school, waarin rond één thema de verschillende expressievormen geïntegreerd worden.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.7 Realiseren van een krachtige leeromgeving 2. De leraar als opvoeder 2.1 In overleg een positief leefklimaat creëren voor de kinderen in de leerlingengroep en op school 2.2 De emancipatie van de kinderen bevorderen 3. De leraar als inhoudelijk expert 3.1 Basiskennis beheersen en recente evoluties in verband met inhouden en vaardigheden uit de leergebieden en leergebiedoverschrijdende thema’s volgen 3.2 De verworven kennis en vaardigheid aanwenden in de pedagogisch-didactische praktijk 3.3 Het eigen aanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod 4. De leraar als organisator 4.2 Een soepel en efficiënt les- en/of dagverloop creëren 4.4 Een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de kinderen. 7. De leraar als lid van een schoolteam 7.2 Binnen het team over een taakverdeling overleggen en deze naleven Attitudes: - relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen - organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zodanig te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden. - zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken - creatieve gerichtheid: erop gericht zijn om uit diverse situaties en informatiebronnen ideeën te genereren en deze op een originele manier gestalte te geven in een ontwikkelingsaanbod voor de kinderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De cursussen van 1 en 2 ILLO voor de expressievakken gevolgd hebben.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

* Cursus teksten van lectoren * Leerplannen (muzische opvoeding, beeldopvoeding, muzikale opvoeding, bewegingsopvoeding, muzisch taalgebruik en dramatisch spel)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
11261400
Code:
11261400
Vakcoördinator:
Kris Appeltans
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands