Statistiek (2006-2007)

De cursus statistiek start vrij algemeen met een uiteenzetting over de verschillende fasen in een onderzoek en de plaats van de statistiek hier in. Vervolgens wordt besproken hoe diverse types gegevens voorgesteld kunnen worden in tabelvorm, met grafieken en/of met kengetallen en hoe verbanden tussen gegevens nagegaan kunnen worden. Nadien komt de normaalverdeling aan bod, die het mogelijk maakt inzicht te krijgen in het toetsen van hypothesen over een grote populatie op basis van een beperkt aantal gegevens. Diverse types hypothesetoetsen worden gedetailleerd uitgewerkt. Er wordt eveneens ingegaan op de betekenis en constructie van betrouwbaarheidsintervallen en het gebruik ervan bij hypothesetoetsing. Het laatste gedeelte van de cursus behandelt een aantal statistische onderbouwde begrippen uit de wereld van de chemische analyse en de diagnostische bepalingen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De voedings- en dieetkundige kan een gepast voedings- en dieetadvies opstellen om de gezondheid te behouden en bevorderen.
 • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
 • C05 De voedings- en dieetkundige analyseert voedingsmiddelen om de hygiëne en samenstelling te evalueren.
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.
Toelichting:
Studenten kunnen de verschillende fasen in een onderzoek omschrijven en de rol van statistiek erin inschatten. Studenten kunnen manueel en met behulp van Excel gegevens voorstellen, zowel grafisch als met kengetallen. Studenten kunnen verbanden tussen gegevens opsporen en beschrijven. Studenten kennen de normaalverdeling en kunnen deze gebruiken voor het oplossen van problemen met normaal verdeelde gegevens. Studenten kunnen manueel en met behulp van Excel hypothesetoetsen uitvoeren en de resultaten ervan interpreteren. Studenten kunnen betrouwbaarheidsintervallen interpreteren en manueel en met behulp van Excel construeren. Studenten kunnen de begrippen precisie, juistheid, kalibratie, detectielimiet, gevoeligheid, specificiteit en voorspellende waardevan een positieve en negatieve test uitleggen en toepassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Schoone, K. (2006). Statistiek. Onuitgegeven nota's bij de onderwijsactiviteit statistiek van het tweede jaar Bachelor in de Voedings- en Dieetkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement G&C Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

Tijdens de contacturen wordt de theorie op een systematische, interactieve manier aangebracht. Hierbij wordt gewerkt met powerpointpresentaties die bijkomend illustratief materiaal (foto's, filmpjes, simulaties) bevatten. Er wordt eveneens de mogelijkheid gegeven om oefeningen te maken. Hierbij worden een aantal oefeningen gezamenlijk opgelost, waarna de studenten de mogelijkheid krijgen om zelf oefeningen te maken en vragen te stellen indien nodig. Tevens wordt het gebruik van Excel voor statistiek toegelicht, waarna de studenten een reeks opdrachten krijgen die ze zelf op de pc uitvoeren. Vragen hierbij kunnen steeds gesteld worden.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Het kunnen toepassen van Excel voor statistische toepassingen wordt getoetst in een examen op de pc dat geprogrammeerd is in de laatste Excelsessie van de statistieklessen en als permanente evaluatie wordt beschouwd. Dit examen is een open boek examen waarbij zowel de cursus als het formularium, tabellen en Exceluitleg gebruikt mogen worden. Het examen telt voor 25% van de eindpunten mee. Het statistiekexamen in de examenperiode is een schriftelijk, gesloten boek examen waarbij het formularium en de tabellen gebruikt mogen worden. De vragen bestaan voornamelijk uit het toepassen van de geziene statistische mogelijkheden op reële gegevens. Daarnaast wordt in waar/niet waar vragen (met motivatie van het antwoord) en/of meerkeuzevragen getoetst naar inzicht in de geziene materie. Dit examen telt voor 75 % van de eindpunten mee. Tijdens de contacturen krijgen de studenten de gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van oefeningen/opdrachten. Ook buiten de lesuren en per mail kunnen steeds vragen gesteld worden. Oplossingen van de oefeningen en Exelopdrachten worden op Toledo ter beschikking gesteld, evenals de powerpointpresentaties en andere bijkomende informatie van het OA.
OA:
06021751
Code:
06021751
Vakcoördinator:
Kristien Schoone
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands