Technieken rundvee (2006-2007)

Mestproductie + mestopslagcapaciteit Uitmestsystemen voor drijfmest Constructie van een drijfmestkelder Veiligheidsvoorschriften + wetgeving i.v.m. de constructie van drijfmestkelders Beschrijving van de andere mengmestopslagsystemen: - mengmestsilo's, grondputten, mestzak Prijsvergelijking mestopslagsystemen Voederopslagsystemen Veiligheidsmaatregelen bij verwerking mengmest Verlichtingstechniek, ventilatietechniek

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen: - de mestproduktie en de mestopslagcapaciteit van een rundveebedrijf berekenen; - de verschillende uitmestsystemen opsommen en de werking ervan omschrijven; - een aantal belangrijke opslagsystemen onderscheiden, beschrijven en de kostprijs per kubieke meter vergelijken; - de technieken voor homogeniseren en verwerken van runderdrijfmest beschrijven; - de wetgeving i.v.m. vergunningen, uitrijregeling, bemestingsnormen weergeven; - de nodige veiligheidsvoorschriften opsommen; - de gebruikelijke voederopslag systemen beschrijven - enkele begrippen uit de verlichtingstechniek verklaren en kunnen toepassen in de rundveehouderij; - de principes van natuurlijke ventilatie opsommen en verklaren; - ventilatienormen in rundveehouderij kunnen toepassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292421
Code:
03292421
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands