Sociale wetgeving (2006-2007)

In dit vak worden de juridische en administratieve aspecten van het HRM behandeld. Volgende onderwerpen komen aan bod: Arbeidsrecht -Bespreking van de wet van 3 juli 1978 -Soorten arbeidsovereenkomsten -De verschillende arbeidsovereenkomsten worden hier nader toegelicht o.a. arbeidsovereen-komsten voor werklieden, voor bedienden, voor handelsvertegenwoordigers, arbeidsovereen-komst voor onbepaalde duur, bepaalde duur, bepaald werk, vervangingsovereenkomst, ... -Het proefbeding -De schorsingsgronden -Het einde van de arbeidsovereenkomst -Het sociaal statuut van de zelfstandige

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
-de afgestudeerde kan eenvoudig sociaal rechtelijk advies geven aan collega's of dienstoverste over : het afsluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, te vervullen formaliteiten bij proef, te vervullen formaliteiten bij schorsing van de arbeidsovereenkomst, het statuut van de zelfstandige -de afgestudeerde kan concrete sociaalrechtelijke informatie opzoeken en weet gericht bevoegde instanties zoals sociale secretariaten te raadplegen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

slagen in het eerste jaar

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

F, D'Hertefelt, 2006, Praktisch sociaal recht, de Boeck,374p,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • Andere: Gedeeltelijk open boek examen

B. Omschrijving

Via Toledo, mail en raadpleging na afspraak
OA:
02241210
Code:
02241210
Vakcoördinator:
Patricia Keldermans
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands