Psychosociale dimensies in de pediatrie (2006-2007)

Een ziek kind is meer dan zijn of haar ziek lichaam. Ook psycho-sociale aspecten zijn belangrijk. Daarom wordt er binnen dit OA aandacht besteed aan de betekenis van een ziekenhuisopname voor het kind en zijn omgeving. Ook kinderen met speciale zorgbehoeften (autisme, syndroom van Down, ADHD) worden opgenomen in het ziekenhuis. De studenten leren hoe zij met deze kinderen in de toch wel specifieke setting van een afdeling kunnen omgaan.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Baldewijns Karolien (2006). Psychosociale dimensies in de pediatrie. Onuitgegeven nota's bij een cursus voor het derde jaar verpleegkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement gezondheidszorg Lier

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • stage

B. Omschrijving

De studenten verwerven kennis door een interactief hoorcollege. De input van de studenten is zeer belangrijk in de lessen. Daarnaast maken zij een groepswerk over een specifiek topic relevant voor de cursus. In het kader van dit vak kunnen de studenten kleuters van de derde kleuterklas via een lesje voorbereiden op een ziekenhuisopname. Deze voorbereiding valt onder de noemer stage

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

karolien.baldewijns@khk.be
OA:
03295801
Code:
03295801
Vakcoördinator:
Karolien Baldewijns
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands