Stage (2006-2007)

Praktijk omvat stage (de ervaringen in de stageklas) en didactische ateliers (de directe voorbereiding en ondersteuning hierbij in het opleidingsinstituut). Tijdens de stages van het eerste jaar werk je vooral aan: * goed te leren observeren * via deze observatie de beginsituatie van de kinderen en van de groep te achterhalen * in te spelen op de ontwikkelingsnoden van kinderen door te voorzien in een aanbod * een aanbod vertalen in activiteiten * deze activiteiten goed uit te werken in een doordachte voorbereiding * al enkele stappen te zetten in het voorzien in een ontwikkelingsrijk milieu * voorzien in goed opgebouwde dagplanningen * thematisch werken * je eerste stappen in het uitwerken van een weekschema te zetten door thematisch te werken * je eerste stappen in het voeren van de ervaringsgerichte dialoog met kleuters * werken aan de positieve ingesteldheid van kleuters * een positief klimaat te creëren voor je kleutergroep * de opgestoken informatie uit de modules te integreren in je praktijk * de opgestoken vaardigheden uit de routes te integreren in je praktijk * je activiteiten doordacht te organiseren. * een dagverloop vlot te laten verlopen * de eerste stappen te zetten in het overnemen van administratieve taken De didactische ateliers zijn opgesplitst in micro-teaching (inoefening van activiteiten) en directe stagebegeleiding (begeleiding bij dagschema, brainstorm, weekschema en lesvoorbereidingen).

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
Je zet je in om aan je positieve ingesteldheid te werken. Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen leer je * goed te observeren * via deze observatie de beginsituatie van de kinderen en van de groep te achterhalen * in te spelen op de ontwikkelingsnoden van kinderen door te voorzien in een aanbod * een aanbod vertalen in activiteiten * deze activiteiten goed uit te werken in een doordachte voorbereiding * al enkele stappen te zetten in het voorzien in een ontwikkelingsrijk milieu * voorzien in goed opgebouwde dagplanningen * thematisch werken * je eerste stappen in het uitwerken van een weekschema te zetten door thematisch te werken Als opvoeder leer je * je eerste stappen zetten in het voeren van de ervaringsgerichte dialoog met kleuters * werken aan de positieve ingesteldheid van kleuters * een positief klimaat te creëren voor je kleutergroep Als inhoudelijk expert leer je * de opgestoken informatie uit de modules te integreren in je praktijk * de opgestoken vaardigheden uit de routes te integreren in je praktijk Als organisator leer je * je activiteiten doordacht te organiseren * een dagverloop vlot te laten verlopen * de eerste stappen te zetten in het overnemen van administratieve taken Als onderzoeker leer je * leer je eigen functioneren bevragen en bijsturen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De stage wordt systematisch opgebouwd gedurende het jaar.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

* Moduleboek van de stage. * Specifieke stageopdrachten per stageperiode. * Alle documenten in verband met stage breng je overzichtelijk samen in een persoonlijk uitgewerkt Stageboek.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • Andere: begeleiding bij stagevoorbereiding
 • stage

B. Omschrijving

Oefenpracticum: studenten bereiden een activiteit voor, voeren ze uit met medestudenten, bespreken de uitvoering met medestudenten en begeleidende docenten. Begeleiding bij stagevoorbereiding: individueel of in groep. Stage: de stage is opgedeeld in 2 periodes, gaat door in 2 verschillende stagescholen en wordt systematisch opgebouwd.

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De beoordeling van stage is het resultaat van je prestaties tijdens stage-activiteiten die je doorheen het jaar hebt uitgevoerd. Herkansen is niet mogelijk.
OA:
11260113
Code:
11260113
Vakcoördinator:
Marie-Josée Lembrechts
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Onderwijstaal:
Nederlands