mechanica (2006-2007)

Vectorrekenen - Samenstellen van vectoren - Componenten van een vector, eenheidsvector - Scalair en vectorieel product Kinematica van een punt - Rechtlijnige beweging: positie, snelheid, versnelling - Kromlijnige beweging: natuurlijke versnellingscomponenten, cirkelbeweging - Beweging in poolcoördinaten - Relatieve snelheid Dynamica van een puntmassa - Wetten van Newton, wet van behoud van impuls - Wrijvingsmodel van Coulomb - Gravitatiekracht, satellieten, aerodynamische weerstandskrachten Krachtenstelsels - Moment van een kracht - Samenstellen van krachten (willekeurig, coplanair, evenwijdig) - Bepaling van het massacentrum, zwaartepunt - Evenwicht (statica) van eenvoudige constructies Arbeid, energie, vermogen - Conservatieve krachten - Wet van behoud van energie Dynamica van een stelsel van puntmassa’s - Wet van behoud van energie - Botsingen - Systemen met variabele massa Dynamica van vormvaste lichamen - Translatie en rotatie - Impulsmoment, massatraagheidsmoment - Bewegingsvergelijkingen van een roterend lichaam Toepassingen van de droge wrijving - Kantelen of schuiven, V-geleiding, remmen, rechthoekige schroefdraad, riemwrijving, koppelingen - Rolweerstand

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
De studenten kunnen fysische grootheden vectorieel voorstellen en vectoriële basisbewerkingen uivoeren. De studenten kunnen de beweging van een voorwerp (plaats, snelheid, versnelling) in een wiskundige vorm (grafisch en analytisch) voorstellen, en dit in 1, 2 of 3 dimensies. De studenten begrijpen de basiswetten van de dynamica en kunnen deze toepassen zowel voor een puntmassa als voor een lichaam. De studenten herkennen de statische en dynamische wrijvingskrachten en kunnen deze integreren in de mechanische modellen. De studenten kunnen praktijk georiënteerde problemen analyseren en omvormen tot een oplosbaar mechanisch model. De studenten kunnen oefeningen systematisch analyseren en gestructureerd oplossen. De studenten kunnen redeneringen op logische wijze noteren en de overgang tussen de verschillende stappen verklaren. De studenten kunnen evalueren of de gevonden oplossing binnen aanvaardbare grenzen ligt. De studenten kunnen de toepasbaarheid en beperkingen van de oplossing van het toegepaste mechanisch model inschatten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eenvoudige integralen Eenvoudige goniometrische formules Ruimtelijk voorstellingsvermogen

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

L. Schepers en F. Van Genechten, 2006, Mechanica deel 1en deel 2. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

MAYR, MARTIN, Technische Mechanik, Munchen,Hanser, 1995 [ISBN 3-446-17637-3] SERWAY, RAYMOND A., Physics for Scientists & Engineers, Saunders College Publishing, 2004, [ISBN 0-534-40949-0] FLIPSE, A. A., Theoretische Mechanica, Van Griensven, Eindhoven, 1988 [ISBN 90-6674-626-2] Eigen powerpointpresentaties (beschikbaar op het computernetwerk van de school)

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Het examen is mondeling met een schriftelijke voorbereiding. Deze schriftelijke tekst is de basis voor de mondelinge ondervraging.
OA:
03200041
Code:
03200041
Vakcoördinator:
Luc Schepers
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands