microbiologie (2006-2007)

De cursus behandelt bacteriën, fungi (schimmels en gisten), virussen, protozoa en wieren. Voor elke groep organismen komen de morfologie, het metabolisme, de classificatie, genetische aspecten aan bod, telkens aangevuld met de bespreking van een aantal voorbeelden van nuttige, respectievelijk schadelijke vertegenwoordigers. Het hoofdstuk over microbiologische laboratoriumtechnieken geeft het belang aan van steriel werken, en de manier waarop dat kan gebeuren, beschrijft hoe micro-organismen in cultuur gebracht (gekweekt), bewaard en geteld kunnen worden en welke testen er bestaan om micro-organismen te identificeren, inclusief de bespreking van een aantal moderne en geautomatiseerde technieken die gebruikt worden in hedendaags microbiologisch onderzoek. Tot slot wordt in het hoofdstuk over microbiële ecologie toegelicht hoe micro-organismen in hun natuurlijke ecosysteem samenleven.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
Toelichting:
Studenten krijgen minstens één keer een lijst met stellingen van het type: waar of niet waar en leg uit waarom. Daartoe moeten zij de theorie grondig bestuderen en verbanden leggen tussen verschillende hoofdstukken. De bespreking van de antwoorden gebeurt klassikaal en er is ruimte voor discussie.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
- Studenten kunnen de specifieke eigenschappen van de verschillende groepen micro-organismen beschrijven. - Studenten kunnen voorbeelden van een aantal micro-organismen uit elke groep geven en het belang ervan (toepassingsmogelijkheden, schadelijke effecten, ...) aangeven.. - Studenten kunnen het belang van het begrip steriliteit inschatten. - Studenten kunnen de voorzorgsmaatregelen beschrijven die noodzakelijk en wettelijk verplicht zijn om veilig met micro-organismen te werken. - Studenten kunnen een aantal microbiologische basistechnieken beschrijven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

- De Smedt An, 2006. Algemene microbiologie. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 170 p. - materiaal op Toledo (aangepast aan de actualiteit)

C. Aanbevolen leermiddelen

- Michael T. Madigan and John M. Martinko, 2006. Brock Biology of micro-organisms, 11 th edition, ISBN 0-13-196893-9

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

De zelfstudie wordt begeleid/opgevolgd door een sessie waarin studenten een lijst krijgen met stellingen van het type: waar of niet waar en leg uit waarom. Daartoe moeten zij de theorie grondig bestuderen en verbanden leggen tussen verschillende hoofdstukken. De bespreking van de antwoorden gebeurt klassikaal en er is ruimte voor discussie.

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03201940
Code:
03201940
Vakcoördinator:
Anneke De Smedt
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands