Toegepaste fysica (2006-2007)

Een aantal onderwerpen uit de fysica wordt thematisch behandeld: mechanica (wetten van Newton, arbeid, energie,de behoudswetten) , elektromagnetische straling, gassen en aggregatietoestanden, intermoleculaire krachten, elektriciteit.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
 • C05 De voedings- en dieetkundige analyseert voedingsmiddelen om de hygiëne en samenstelling te evalueren.
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.
Toelichting:
Basiscompetenties - de student kan fysische verschijnselen beschrijven, verklaren en voorspellen met behulp van modellen - de student kan een verband leggen tussen fysica en haar toepassingen in de hedendaagse samenleving - de student kan in het dagelijkse leven opgebouwde misvattingen weerleggen en ontwikkelt en gebruikt daarbij de vaktaal met een grote nauwkeurigheid - de student kan eenvoudige vraagstukken uit de bestudeerde domeinen van de fysica oplossen Extra competenties - de student ontwikkelt een kritisch-onderzoekende houding; de student kan een eigen onderbouwd standpunt ontwikkelen - de student kan concrete wetenschappelijke problemen binnen de fysica analyseren door middel van abstractie en op basis van natuurwetenschappelike theorieën en modellen en kan daartoe zelfstandig kennisbronnen in het relevante wetenschapsgebied opsporen, raadplegen en bewerken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

het opleidingsonderdeel gegevensverwerking (1°jaar) rekentechnieken (1°jaar)

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

De Mester Katrien, toegepaste fysica, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, (in opbouw)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk

B. Omschrijving

Een of meerdere thema's (in uitwerking) worden door de student in zelfstudie afgewerkt: hij neemt actief deel aan het eigen leerproces doordat hij zelf vorm kan geven aan en keuzen kan maken tijdens het leerproces (leerarrangement). Andere onderwerpen worden eerder klaassiek gedoceerd. (optie) Via groepswerk wordt verder ingegaan op een voor de opleiding relevant toepassing.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Het schriftelijk examen bestaat uit verschillende soorten vragen:
 • vragen die het inzicht toetsen (theoretische afleiding, meerkeuzevragen, waar/vals, matching,...)
 • interpretatie van grafieken
 • oefeningen en toepassingen
De permanente evaluatie beoordeelt het werk dat geleverd wordt bij het leeraarnagement, eventueel groepswerk en/of opdrachten.
OA:
06021760
Code:
06021760
Vakcoördinator:
Katrien De Meester
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands