toegepaste mechanica en thermodynamica (2006-2007)

Toegepaste mechanica (eerste semester) Inleiding. Doel, indeling, eenheden en symbolen, eerste hoofdwet, begrippen uit de stromingsleer. Pompen algemeen. Zuighoogte, manometrische opvoerdruk, rendementen en vermogens van pompen en pompinstallaties, stromingsweerstanden, berekenen van een leidingnet, belastingskarakteristiek. Turbopompen (vnl. centrifugaalpompen). Indeling, specifiek toerental, snelheidsdriehoeken, berekening van de Eulerse opvoerdruk, verliezen in een pomp, theoretische en manometrische opvoerdruk, invloed van de schoephoeken op de pompkarakteristiek, dynamische gelijkvormigstheorie, bepaling van een werkingspunt, serie- en parallel schakeling van pompen, cavitatie, NPSH, speciale uitvoeringen van centrifugaalpompen, berekenen van complexe leidingnetten. Ventilatoren. Indeling, werking van centrifugaalventilatoren, snelheidsdriehoeken en berekening van de Eulerse opvoerdruk, verliezen die optreden in een ventilator, werkelijke ventilatorkarakteristiek, debietregelingen, axiale ventilatoren, stabiliteit, pompverschijnsel, geluidsproductie door ventilatoren. Toegepaste thermodynamica (tweede semester) Luchtbehandeling. Mollierdiagram, toestandsveranderingen bij vochtige lucht, thermisch comfort, indeling van luchtbehandelingsystemen, berekenen van luchtbehandelinginstallatie, regeling van luchtbehandelinginstallatie, recuperatiesystemen. Stoomdrijfkrachtinstallaties. Rankinekringproces. Rendementsverhogingen door voorverwarmen van het voedingswater door stoomaftappingen en door heroververhitting. Werking van een thermische centrale. Werking van een stoomturbine. Gasturbine-installaties. Basisbegrippen en kenmerken van een gasturbine-installatie, thermodynamische studie van de verschillende uitvoeringen van gasturbines en turbojetmotoren. Het propulsievermogen en de stuwkracht met de invloed op het propulsierendement. Primair en elektrisch energieverbruik in België. Werking van een kerncentrale. Principes van rationele energieconversie. Exergetisch rendement van een installatie (STEG; WKK)

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten de werking van de componenten kunnen uitleggen. De studenten moeten de nodige berekeningen voor een juiste selectie van de componenten in een installatie kunnen uitvoeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Impulswet, kinematica: snelheidsdriehoeken. Continuïteitsprincipe, vergelijking van Bernoulli. Inzicht in de eerste en tweede hoofdwet van de thermodynamica. Inzicht in de basiskringprocessen van enkele belangrijke thermotechnische toepassingen: stoomturbine-installatie, gasturbine-installatie, compressiekoelmachine en warmtepomp.

A. Type

  • cursus
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

J. Ver Elst, 2006, Pompen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel J. Ver Elst, 2006, Thermische centrales. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel M.Baelmans en G. Van den Branden, Thermotechnische tabellen.Acco

C. Aanbevolen leermiddelen

EES-software

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (theorie en oefeningen)
OA:
03200861
Code:
03200861
Vakcoördinator:
Jan Ver Elst
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands