Labo milieuverontreiniging lucht en bodem (2006-2007)

Bodembemonstering en monstervoorbereiding Bepaling van de zuurtegraad van de bodem Bepaling van het zoutgehalte van de bodem Bepaling van de textuur van de bodem Bepaling van nitraat in plantaardig materiaal Bepaling van de totale koolstof van de bodem Bepaling van de totale stikstof van de bodem Bepaling van het sulfaatgehalte van de bodem Bepaling van het fosfaatgehalte van de bodem Bepaling van het loodgehalte van de bodem Bepaling van koolwaterstoffen in lucht Bepaling van het zwaveldioxidegehalte van de omgevingslucht Bepaling van stof in de omgevingslucht Bepaling van SO2, aceton en CO in luchtmonsters

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De chemist is in staat om op doordachte wijze een analyseproces van bemonstering tot eindrapportering uit te voeren zodat correcte en betrouwbare analyseresultaten bekomen worden.
 • C02 De chemist kan op adequate wijze technische installaties en apparatuur bedienen en beheren zodat hun efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.
 • C03 De chemist is in staat om onder supervisie van een (wetenschappelijk) onderzoeker mee te denken en mee te werken om zo de praktische haalbaarheid en de efficiëntie van het wetenschappelijk onderzoek te verhogen.
 • C04 De chemist kan op doordachte en kritische wijze resultaten (waaronder waarnemingen) noteren, bundelen en verwerken om tot zinvolle en volledige besluiten te komen.
 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.
 • C06 De chemist past de principes van responsible care spontaan en altijd toe om risico’s met betrekking tot veiligheid en milieu tot een minimum te beperken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Labohandleiding

C. Aanbevolen leermiddelen

www.emis.vito.be

A. Types

 • labo en werkcollege
 • Andere: bedrijfsbezoek

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • Andere: verslagen

B. Omschrijving

- Permanente evaluatie: (verslagen 30% en attituden 70%) De evaluatie gebeurt aan de hand van een uitgebreid evaluatierooster - Tweede zittijd: laboratoriumexamen
OA:
06030050
Code:
06030050
Vakcoördinator:
Reinhilde Nackaerts
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands