Geriatrische verpleegkunde (2006-2007)

Dit opleidingsonderdeel valt uiteen in twee stukken, nl. Thuisverpleging: Je krijgt inzicht in de eerstelijnsgezondheidszorg en de thuiszorg in Vlaanderen, thuisverpleegkunde en mantelzorg, de financiering van de zorg, aandachtspunten voor de verpleegkundige zorgen in de thuisverpleging, samenwerking binnen de eerste lijn en wettelijke bepalingen die verband houden met werken in de thuisverpleging. Geriatrische Verpleging. Onderzoek toont aan dat 95% van de RVT-bewoners opgenomen zijn omwille van stoornissen in de motoriek of toenemende verwardheid. Dit zijn dan ook de twee onderwerpen die behandeld worden. Omdat het onmogelijk is alle motorische problemen te behandelen, wordt ingegaan op CVA als model van een motorische stoornis bij ouderen. De cursus behandelt de uitvalsverschijnselen, de verpleging en de revalidatie. Bij verwardheid wordt ingegaan op de denkstoornissen en hoe ermee om te gaan. Dit wordt afzonderlijk bekeken voor matig en gevorderd dementerende personen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Toelichting:
Bij chronische aandoeningen (CVA/dementie) is een multidisciplinaire benadering belangrijk. Wat thuisverpleging betreft is het belangrijk een kwaliteitsvolle zorg te verlenen in samenwerking met alle andere zorgverleners die op dit terrein actief zijn, met een grote aandacht voor de maatschappelijke aspecten van deze zorg.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
Toelichting:
Studenten maken niet enkel kennis met de problematiek; ze leren ook hoe dit om te zetten in een zorgenplan. Evidenced based nursing en multidisciplinaire aanpak zijn daarbij belangrijk. Bepaalde revalidatietechnieken worden in de klas geoefend. Gezien de problemen de totale persoon raken en chronisch van aard zijn is een holistisch en ethisch verantwoorde benadering essentieel. Voor thuisverpleging is het belangrijk kwaliteitsvolle zorg te leren verlenen in samenwerking met anderen, ingebed in een maatschappelijk visie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere:

B. Verplichte leermiddelen

skillslab

C. Aanbevolen leermiddelen

Op toledo zijn oefeningen in opdrachtvorm en een overzicht van relevante literatuur beschikbaar

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • praktische proef

B. Omschrijving

Evaluatie gebeurt vooral aan hand van casuistiek klassikaal Concrete opdrachten zoals opmaak zorgplan, oefeningen rond herkennen van denkstoornissen en het hanteren van CVA-patiënten worden in kleine groepen ingeoefend. Tijdens de hoorcolleges worden de studenten aangemoedigd mee te denken over problemen die zich stellen in de thuiszorg en krijgen ze ook opdrachten die hen helpen bij het zelfstandig uitwerken van verpleegdiagnoses.
OA:
09287220
Code:
09287220
Vakcoördinator:
Frans Geudens
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands