Module Zorgverbreding en evaluatie (2006-2007)

Deel 1: EVALUATIE Volgende aspecten van evaluatie komen aan bod: * procesgerichte visie * rapporten * leerlingvolgsystemen * toetsen * observeren * self- en peerassessment bij vaardigheden Deel 2: ZORGVERBREDING * Differentiatie * Zorg in wiskunde * Leesproblemen * Buitengewoon Onderwijs * Zintuiglijke problemen * Kind en rouw * Zelfstandig werk binnen WO * Leerlinggerichte differentiatie binnen Frans * Leer- en gedragsproblemen

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen ben je in staat om * te observeren, proces/product te evalueren met het oog op bijsturing en differentiatie (vaardigheid 1,9) * een krachtige onderwijsleeromgeving te realiseren voor elk kind (vaardigheid 1,7) * het evaluatieproces voor te bereiden (vaardigheid 1,8) Als opvoeder ben je in staat om * om te gaan met kinderen in sociaal-emotionele probleemsituaties en met kinderen met gedragsmoeilijkheden (vaardigheid 2.5) Als innovator / onderzoeker ben je in staat om * vernieuwende elementen aan te wenden en aan te brengen (vaardigheid 1,5) * het eigen functioneren te bevragen en bij te sturen (vaardigheid 5,3) Als partner van ouders/verzorgers ben je in staat om * zich op de hoogte te stellen van en discreet om te gaan met gegevens over het kind (vaardigheid 6,1) * te communiceren over hun kind in de school (vaardigheid 6,2) Als lid van een schoolteam ben je in staat om * binnen het team over taakverdeling te overleggen en deze na te leven (vaardigheid 7,2) * de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar te maken (vaardigheid 7,3)

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beheerst de basisprincipes van zorgverbreding, aangebracht in 1 en 2 ILLO.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

* onuitgegeven cursussen lectoren * didactisch werkmateriaal

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261420
Code:
11261420
Vakcoördinator:
Caroline Heyselberghs
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands