Religie, zingeving en levensbeschouwing (2006-2007)

In het domein van de ethiek focust deze cursus RZL op modellen van morele opvoeding en op de Tien Geboden. Verschillende modellen van morele opvoeding worden vegeleken en besproken aan de hand van enkele casussen. De bijbels-historische achtergrond van de Tien Woorden komt in deze cursus beknopt aan bod. Maar in elk van de acht modules ligt het accent helemaal op zoeken naar de actuele betekenis van elk van deze eeuwenoude woorden. Van gedachte wisselen over criteria om eigentijdse invullingen genuanceerd te beoordelen staat daarin centraal. Ook de achterliggende visie op mens en God komen ter sprake bij de zoektocht naar aanwijzingen voor een leven dat terecht goed genoemd kan worden. In die zin maakt de cursus een duidelijk onderscheid tussen de kunst van het goede leven en een enggeestig moralisme.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Thematisch sluit RZL aan bij het domein vn de leraar als opvoeder en als cultuurparticipant. Beslissingsvermogen, relationele gerichtheid, kritische ziingesteldheid en zin voor samenwerking zijn daarbij belangrijke attitudes. - Studenten kunnen verschillende modellen van morele opvoeding typeren. Studenten kunnen a.h.v. casussen de transfer maken van modellen voor morele opvoeding naar de onderwijspraktijk. - Studenten kunnen aan de hand van berichten in de media bespreken welke waarde en betekenis de Tien Woorden hebben voor deze tijd. - Studenten kunnen hun eigen houding en persoonlijke doelen i.v.m. de Tien Woorden formuleren. - Studenten kunnen ( eigentijdse ) hertalingen en invullingen van de geboden in hun eigen woorden toelichten en er een genuanceerd waardeoordeel over vellen. - Studenten kunnen zich bewust zijn van de bijbelse achtergrond van de Tien Woorden en van de betekenis hiervan. - Studenten kunnen een genuanceerd waardeoordeel vellen over verschillende indelingen en formuleringen van de Tien Geboden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Interesse voor ethische vraagstukken.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Leys Mieke, 2006. Religie, Zingeving en Levensbeschouwing. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 8 delen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10252010
Code:
10252010
Vakcoördinator:
Mieke Leys
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands