Communicatieve & sociale vaardigheden (2006-2007)

In deze cursus wordt aandacht besteed aan het verband tussen de (Nederlandse) taal en communicatie. Zo worden de basisprincipes van de mondelinge en schriftelijke communicatie toegelicht en uitgediept. Bovendien moet de theoretische kennis in de praktijk omgezet kunnen worden. Bij de mondelinge communicatie ligt de klemtoon op publiekgericht spreken in de vorm van individuele presentaties en groepspresentaties. Als voorbereiding op de groepspresentatie wordt ook aandacht besteed aan de werking van de groep en de rol van de individuele spreker binnen de groep. Bij de schriftelijke communciatie staat de analyse en synthese van teksten centraal. De studenten leren teksten ( zin, alinea, grotere tekstgehelen ) naar vorm ( structuur, opbouw) en inhoud (betekenis, samenhang) analyseren aan de hand van diverse methodes.Vervolgens wordt hun enerzijds geleerd ideeën en gedachten correct, adequaat en gepast te formuleren en anderzijds hoofdzaken uit een tekst corect te verwoorden. Ook de basisprincipes van spelling en grammaticale aspecten op woord-en zinsniveau worden herhaald.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Van Coillie, J., Klare taal - Efficiënt leren schrijven, Davidsfonds/literair, 2004. Van Audekerke, S., Synthese. Niet-gepubliceerde syllabus. Van Audekerke, S., Presenteren. Niet-gepubliceerde syllabus.

C. Aanbevolen leermiddelen

De studenten wordt gevraagd geregeld de geschreven en gesproken (zakelijke) media te volgen.

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08280170
Code:
08280170
Vakcoördinator:
Sigrid Van Audekerke
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands