Informatica (2006-2007)

In het vak informatica worden uiteenlopende veelgebruikte toepassingen van informatica behandeld. We verdelen onze tijd over het leren omgaan met een tekstverwerker (Word) een spreadsheet (Excel) en een presentatieprogramma (Powerpoint). Indien noodzakelijk wordt het gebruik van internet, e-mail, Windows en verkenner nogmaals toegelicht.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De orthopedisch technoloog kan de patiënt en een bestaande orthopedische voorziening evalueren, de therapeutische waarde ervan inschatten en uit het gamma orthopedische voorzieningen een geargumenteerde en verantwoorde keuze maken.
 • C04 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatieverstrekking geven aan patiënten, specifieke doelgroepen, collega’s en aan (para)medici.
 • C06 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken.
 • C07 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze beleid voeren.
Toelichting:
Basiscompetenties -Studenten kunnen in Verkenner mappen aanmaken, verwijderen en de naam wijzigen -Studenten kunnen in Verkenner bestanden kopiëren, knippen en plakken -Studenten zijn in staat een e-mail te lezen en te versturen met het KHK-mailsysteem -Studenten kennen de Toledo omgeving ttz kunnen documenten raadplegen en communiceren met studenten en docenten -Studenten kunnen in Word tekst eenvoudig opmaken en manipuleren, alinea's opmaken, pagina's instellen met inbegrip van eenvoudige kop- en voettekst -Studenten kunnen figuren en tabellen invoegen -Studenten kunnen eenvoudige tekeningen maken -Studenten kunnen in Excel rekenen met relatieve en absolute adressering -Studenten kunnen een werkblad opmaken -Studenten kunnen een grafiek maken via de Wizard-grafieken -Studenten kunnen de eenvoudige functies gebruiken -Studenten kunnen met PowerPoint eenvoudige presentaties maken voorzien van verschillende dia indelingen, ontwerp sjablonen, hyperlinks en actieknoppen. Extra competenties -Studenten kunnen een worddocument verdelen in secties, aangepaste pagina-instellingen maken, opmaakprofielen en sjablonen gebruiken. -Studenten kunnen tabellen en figuren benoemen met bijschriften en kruisverwijzingen gebruiken -Studenten kunnen een mailing verzorgen -Studenten kunnen in Excel werken over verschillende werkbladen heen -Studenten kunnen complexere functies gebruiken -Studenten kunnen aangepaste grafieken maken -Studenten kunnen lijsten filteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: geen Studenten bezitten de volgende competenties:geen

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

- De Meester K., Creylman V., Vandermeulen K., 2007, Powerpoint - Word, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. - De Meester K., Peeters M., Roofthooft E., Vandermeulen K., 2006, Excel, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. - Kassenaar P., 2004 Basiscursus Word 2003, Academic Service, Den Haag, 272 p. -Frans R.,Excel 2003 1/3, 2004, Campinia Media, Geel, 228 p. -Frans R.,Excel 2003 2/3, 2004, Campinia Media, Geel,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek
 • praktische proef
 • aan de computer

B. Omschrijving

Halverwege het eerste en tweede semester worden examens georganiseerd. Studenten die dit willen kunnen zich inschrijven om een test af te leggen waarvoor de basiscompetenties en/of de extra competenties moeten behaald worden. Wie slaagt voor deze test is vrijgesteld van het examen van dit onderdeel. Wie niet slaagt kan de test opnieuw afleggen tijdens de examenperiode. Op deze manier kunnen de studenten die reeds veel kennis hebben van de leerstof sneller de OA afronden. Studenten kunnen tijdens de contacturen de toepassingen inoefenen en vragen stellen. Via het leerplatform vinden ze extra oefeningen om alle leerstof te leren beheersen.
OA:
06030471
Code:
06030471
Vakcoördinator:
Kirsten Vandermeulen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands