project zuivel (2006-2007)

In het projectwerk zuivel worden de verschillende onderwerpen die in hoorcolleges aan bod komen, geïntegreerd in het thema melk en zuivelproducten: chemie, procestechnologie, microbiologie, wetgeving, ... De studenten werken hierbij in groep in het labo, in de pilootinstallatie, gaan op bezoek in een zuivelbedrijf, vatten specifieke delen van de wetgeving samen, ...

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C05 Bereid zijn om contact te zoeken met andere onderzoeksgroepen en samenwerking nastreven.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
Toelichting:
De studenten kunnen de concepten uit de hoorcolleges toepassen op de aangeboden thema's. De studenten kunnen mondeling en schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde experimenten. De studenten kunnen informatie opzoeken om de waargenomen analyseresultaten te verklaren. De studenten kunnen de projectinhoud op een correcte, bondige en volledige wijze voorstellen. De studenten kunnen taken verdelen en in groep functioneren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Levensmiddelenchemie Levensmiddelenanalyse Levensmiddelentechnologie Levensmiddelenmicrobiologie Warenwetgeving

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Labohandleiding

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03202672
Code:
03202672
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands