zoötechnie (rundvee) (2006-2007)

Algemene zoötechnie - De Biologisch ecologische benadering van de zoötechniek --- Inleiding --- De gedomesticeerde zoogdieren --- Milieufactoren ------ Sociaal economische factoren ------ Klimaatsfactoren ------ De voeding ------ Verzorging --- Reactie van het dier ------ Homeostase ------ Resistentie ------ Adaptatie --- Soorten van milieus ------ Natuurlijk milieu ------ Kunstmatig milieu --- Milieu invloeden ------ Runderen ------ Varkens ------ Pluimvee ------ Schapen ------ Paarden ------ Nutsdieren - De dierlijke productie --- Het belang van de dierlijke productie --- Aantal huisdieren --- De hoeveelheid dierlijke productie --- De productie per aanwezig huisdier --- De efficiëntie van de dierlijke productie - Dierenwelzijn in de veehouderij --- Evaluatie van welzijn --- Dierenwelzijn en huisvesting --- Dierenwelzijn in het spanningsveld tussen fysiologie en technologie --- Strategie van de distributie inzake dierenwelzijn --- Ethische aspecten van dierenwelzijn in de veehouderij Zoötechnie - Inleiding --- De economische betekenis en de omvang van de rundveehouderij - Organisatie en structuren in de rundveesector --- Ministerie van landbouw, Administratie Land- en Tuinbouw --- Vereniging voor de melkkwaliteit en Vlaamse Rundveeteelt Vereniging --- Diergezondheid Vlaanderen en BCZ --- Bedrijfskolom melk - vlees - Bedrijfseconomische kenmerken --- Rendabiliteit --- Bedrijfseconomische kenmerken - Rundveeverbetering --- Selectie en uitbating --- Fokwaardeschatting --- Selectieoogmerken en selectiemiddelen - Rundvleesproductie - Voeding en voedermiddelen - De biogische veehouderij - Gezondheidszorg --- Organisatie diergezondheidszorg --- Gezondheid bij vleesvee --- Gezondheid bij melkvee - Vruchtbaarheid --- Fysiologie van het geslachtapparaat --- Hormonale regeling --- Vruchtbaarheidsafwijkingen --- Bronst en inseminatietechniek -

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C05 Bereid zijn om contact te zoeken met andere onderzoeksgroepen en samenwerking nastreven.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene zoötechnie Basiskennis chemie Basiskennis biologie en dierkunde Elementaire kennis van voedermiddelen Begrippen van fytotechnie, plantkunde en plantengroei Zoötechnie Basiskennis biologie Basiskennis chemie Ruime kennis van algemene dierkunde Begrippen van anatomie en fysiologie Ingenieurstechnieken melk Basiskennis chemie Basiskennis biologie en dierkunde Elementaire kennis van microbiologie Begrippen van pompen en verplaatsen van lucht en vloeistoffen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Algemene zoötechnie Eigen cursus Handboeken en tijdschriften over dieren Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Vaktijdschriften over zoötechnie Zoötechnie Eigen cursus Vaktijdschriften over veeteelt Handboeken en brochures Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Tentoonstellingen, studiedagen en demonstraties bijwonen Internet Ingenieurstechnieken melk Eigen cursus Handboeken en brochures over technieken bij het melken en voeren Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Vaktijdschriften over melkwinning

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • labo en werkcollege
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • presentatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
03202385
Code:
03202385
Vakcoördinator:
Fons Lommelen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands