Fysica (2006-2007)

Vaktheorie:
 • Elektriciteit
 • Elektromagnetisme
 • Trillingen en golven
Vakdidactiek:
 • een handboek fysica beoordelen
 • evaluatie in het fysica-onderwijs ...

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen:
 • kan je handboeken fysica beoordelen
 • kan je degelijke toetsen fysica opstellen
Als inhoudelijk expert:
 • verwerf je een meer algemene wetenschappelijke vorming, als ruggesteun voor de te onderwijzen leerstof. Daartoe beheers je grondig de onderwerpen Elektriciteit, Magnetisme, Trillingen en golven. Je kunt wetenschappelijke modellen, principes en wetten verantwoord interpreteren.
 • gebruik je consequent de wetenschappelijke onderzoeksmethode.
 • kan je vlot experimenten uitvoeren, gericht op de te onderwijzen leerstof. Voor een aantal experimenten ben je in staat de PC te gebruiken.
 • kan je de computer gebruiken om simulaties didactisch te integreren (CD-ROM, internet).
 • verwerk je de resultaten van practica in een verslag.
 • verwerk je zelfstandig een gedeelte van de leerstof Trillingen en golven.
Als organisator:
 • wordt je opgeleid tot beheer, tot technisch onderhoud en uitbouw van de volledige didactische infrastructuur: vaklokalen, labo-apparatuur, veiligheid, ...
Als innovator en als onderzoeker:
 • verwerk je de resultaten van practica in een verslag
 • test je een aantal experimenten Trillingen en Golven uit op zelfstandige basis
 • kan je een interessante presentatie verzorgen over een gedeelte van de leerstof Trillingen en Golven.
Als cultuurparticipant
 • verwerf je inzicht in de fysica als maatschappelijk verschijnsel. Je ontwikkelt een houding om fysica te linken aan de leefwereld en om op de hoogte te blijven van recente wetenschappelijke ontwikkelingen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We verwachten dat je de leerinhouden van 1 en 2 Ilso grondig beheerst, met het oog op de stage. Het hoofdstuk "Metrologie" uit het eerste jaar blijft gekende leerstof (practicumverslagen)

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Handboeken:
 • Fysica Vandaag 5.2, André Depover e.a. , Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, uitgave 2004
 • Cursus Trillingen en golven (docent)
Bibliotheek/vakbibliotheek: handboeken S.O., naslagwerken en tijdschriften. Vaklokaal fysica: materieel voor practica, demonstraties, lesvoorbereidingen. Kopieën over verschillende onderwerpen Notities door studenten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

Hoorcolleges: een afwisseling tussen onderwijsleergesprek en doceerfasen. Demonstratieproeven, video, PowerPoint en internet nemen een belangrijke plaats in. Werkcolleges:

 • Oefeningen oplossen in groepjes
 • Trainingssessies: je voert in groepjes een aantal practica uit
 • Presentatie Trillingen en golven
Zelfstandige studietaken: uitvoeren van een aantal practica, zelfstudie Trillingen en golven Zelfstandige producttaken: verslagen van practica

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

PE: 25% 1ste examenperiode: 75% 3de examenperiode: zoals 1ste examenperiode
OA:
11261610
Code:
11261610
Vakcoördinator:
Rudi Van Den Bempt
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands