Werkcollege golven, elektriciteit, thermodynamica (2006-2007)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
 • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
 • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.
Toelichting:
Studenten kunnen de metingen uitvoeren ivm buiging en interferentie 1 spleet, 2 spleten, roosters) en interpreteren.. Studenten kunnen spectra herkennen en opmeten via een rooster of een prisma. Studenten kunnen de parameters temperatuur en/of druk en/of volume variëren en besluiten trekken. Studenten kunnen spanning, stroom en weerstand en hun onderling verband nagaan in gelijkstroomketens met gebruik van een multimeter.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basis uit de 'calculus': zie Wiskunde en statistiek

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

-De Meester Katrien, 2004, Fysica 2 Deel Golven en trilling, niet-gepupliceerde cursus, KHKempen, Geel -De Meester Katrien, 2004, Fysica 2 Deel Thermodynamica, niet-gepupliceerde cursus, KHKempen, Geel -De Meester Katrien, 2004, Fysica 2 Deel Elektrostatica, niet-gepupliceerde cursus, KHKempen, Geel -De Meester Katrien, Peeters Marleen, Roofthooft Els, 2004, Werkcollege Fysica 2, niet-gepupliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Het schriftelijk examen bestaat uit verschillende soorten vragen in verband met experimenten die uitgevoerd werden.
 • vragen die het inzicht toetsen (meetopstelling zelf, belangrijke parameters die van invloed zijn,...)
 • verwerking van gegevens (lineaire en andere verbanden)
 • eenvoudige statistiek
De permanente evaluatie bestaat uit beoordeling van verslagen, werkhouding en inzet in het labo, bijhouden van het laboschrift. Het werkcollege bevat oefeningen, demonstraties en uit te voeren experimenten. Bij de oefeningen wordt verwacht dat studenten een aantal typevoorbeelden voorbereiden. Hierover kunnen ze vragen stellen bij problemen. Verder werken ze een reeks oefeningen af onder begeleiding van de docent. Bij de demoproeven lossen de studenten een aantal inzichtvragen op. Voor het starten met de experimenten wordt de voorbereiding van de studenten nagezien door de begeleidende docent. Het praktische werk wordt vervolgens (meestal) per twee uitgevoerd. De begeleiding door de docent in het labo bestaat voornamelijk uit: het beantwoorden van vragen, het peilen naar het inzicht en het bijsturen, het geven van tips naar efficiënt werken. Bij problemen wordt van de student verwacht dat hij zelf de stap naar de begeleider zet.
OA:
06022701
Code:
06022701
Vakcoördinator:
Katrien De Meester
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands