Gedragsleer (2006-2007)

DEEL 1
 1. Inleiding
  • Wat is ethologie
  • Waarvoor worden huisdieren gehouden?
  • Mens en gedrag
  • Gedrag en "Umwelt"
 2. Gedrag en motivatie
  • Factoren die de motivatie beïnvloeden
  • Regelsystemen
  • Sleutelprikkels
  • Supranormale prikkels
 3. Gedrag en domesticatie
  • Wat is domesticatie
  • Gevolgen van domesticatie
  • Natuurlijke selectie
  • Stabiliserende selctie
  • Gerichte selectie
  • Diversifiërende selectie
  • Domesticatie en kunstmatige selectie
 4. Gedrag en ontogenie
  • Ontwikkeling van gedrag
  • Processen in de ontogenie
  • Aan geboren gedrag
  • Aangeleerd gedrag
  • Leerprocessen
 5. Gedrag en communicatie
  • Wat is communicatie?
  • Zoösemiotiek
  • Communicatie-verloop
  • Voorwaarden voor communicatie
  • Sleutelprikkel t.o.v. signaal
  • Interspecifieke communicatie
  • Mechanismen van communicatie
  • Functies van communicatie
  • Kenmerken van communicatie
 6. Gedrag en dierenwelzij
  • Natuurlijk gedrag en dierenwelzijn
  • Dierenwelzijn en emoties
  • De 5 vrijheden
 7. Organisatie van gedrag en gedragssystemen
  • Organisatie van gedrag
  • Ethogram
  • Gedragssysteem en gedragsketen
  • De belangrijkste gedragssystemen
  • Solitair of in groep leven
 8. Conflictgedrag versus gestoord gedrag
  • Conflictsoorten
  • Vrije conflicten
  • Onvrije conflicten
  • Stress
DEEL 2
 1. Gedragsherkenning honden
 2. Gedragsontwikkeling puppy's
 3. Gedragsontwikkeling katten
 4. Gedragsontwikkeling kittens
 5. Probleemgedrag honden
 6. Probleemgedrag katten

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
Door het voorziene projectwerkje m.b.t. gedragsobservaties leren de studenten in groep werken en toetsen zij de leerstof in de praktijk. De verworven informatie moet dus in groep verwerkt worden, waarbij ze problemen proberen op te sporen, hierover in de groep communiceren en kritisch reflecteren. Dit alles zal leiden tot een praktisch rapport over hun gedragswaarnemingen bij een zelfgekozen huisdier.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:
De gedragsobservaties zijn de uitgelezen manier om zelfstandig, maar toch in een kleine groep,te leren werken. Deze informatie moet nadien verwerkt worden in een praktisch rapport.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB4 - Een werkeenheid managen - Binnen een werkeenheid is men in staat advies en begeleiding te geven aan medewerkers naar werkplanning, personeels- en investeringsaangelegenheden.
 • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.
 • AB-DZ-EC2: Ontwikkelen van vaardigheden en onderhouden van goede sociale contacten op de werkvloer - 2A Persoonlijke vaardigheden gebruiken en ontwikkelen - 2B Sociale contacten onderhouden met medewerkers en klanten.
Toelichting:
Studenten kunnen de achtergronden van de biologie van de dierlijke productie en het gedrag begrijpen om later toe te passen bij verschillende diersoorten. De studenten hebben inzicht in het gedrag van kleine huisdieren en leren ermee omgaan.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

De studenten moeten de opgedane kennis via een groepswerk (gedragsobservatie van een zelfgekozen huisdier) verwerken en kritisch toepassen.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • projectwerk

B. Omschrijving

De studenten kunnen in de loop van het academiejaar een groepswerk maken over gedragsobservaties bij een zelf gekozen dier (gezelschapsdier of landbouwhuisdier). Hierbij gaan zij de geziene leerstof toetsen in de praktijk. Op het einde van het academiejaar is er bijkomend een schriftelijk examen voorzien.
OA:
03291041
Code:
03291041
Vakcoördinator:
Jos Van Thielen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands