Onderwijsbevoegdheid Geschiedenis (2006-2007)

Vak: Studie van de prehistorie, complexe maatschappijen in het Nabije Oosten en Griekenland. De verschillende beschavingen worden in hun belangrijkste componenten (culturele, ethisch-godsdienstige, sociaal-economische, politieke) en in hun onderlinge beïnvloeding bestudeerd. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het leren werken met de historische atlas, de tijdbalk alsook geschreven en ongeschreven bronnen. Module 1: de prehistorie: de jagers-verzamelaars uit de oude en midden-steentijd, de eerste landbouwers uit de jonge steentijd, de bronstijdbeschavingen in de Egeïsche wereld, de ijzertijd in Europa. Module 2: complexe maatschappijen in het Nabije Oosten: - Egypte: politiek overzicht, sociaal-economisch leven, godsdienst, taal en schrift, kunst; - Mesopotamië, Palestina, Fenicië: enkele algemene krachtlijnen. Module 3: Griekenland: de duistere eeuwen, de archaïsche periode, de klassieke periode, de hellenistische periode.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
- Vakspecifieke termen, begrippen en concepten, nodig om zich van het verleden een beeld te vormen, kunnen gebruiken. - Een algemeen historisch referentiekader kunnen hanteren. - Inzicht demonstreren in evolutie en complexiteit van het maatschappelijke gebeuren. - Inzicht demonstreren in de tijd- en plaatsgebondenheid van het menselijke handelen. - Vanuit de historische methode met gevarieerd historisch informatiemateriaal kunnen omgaan. - Het discussie- en constructiekarakter van historische kennis onderkennen. - Interesse betonen voor de grote maatschappelijke problemen in heden en verleden. - Zich kunnen inleven in andere samenlevingsvormen dan de huidige en dan de westerse. - Waardering tonen voor de fundamentele menselijke waarden in de geschiedenis van de mensheid. - Bereid zijn tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid, met kennis van zaken, voor de verdere ontwikkeling van de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Specifieke voorkennis is niet vereist.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • Andere: verplichte literatuur, atlas

B. Verplichte leermiddelen

- De Wever Frans, 2005, De eerste complexe maatschappijen en Griekenland. Cursus, KHKempen, Turnbout, 272 p. - Eén historisch-wetenschappelijk werk, te kiezen uit een beperkte literatuurlijst. - De Wever Frans e.a., Historia 1 en 2 (handboek + werkboek), 20005, uitg. Pelckmans, Kapellen. - X. Adams, Historische atlas, uitg. Van In, Lier.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

Persoonlijk contact op de campus. Per e-mail. Telefonisch.
OA:
10254100
Code:
10254100
Vakcoördinator:
Frans De Wever
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Onderwijstaal:
Nederlands