Landbouwmachines - TLO (2006-2007)

Beschrijving, werking en afstelling van volgende machines: aardappelpoters, aanaarders, loofklappers, aardappelrooiers en rooisystemen, suikerbietrooiers Drainage- en beregeningssystemen Landbouwmachines: algemeen Grondbewerking: ploegen, eggen, cultivatoren – woelers, schoffelmachines, frezen, spitmachines, aandrukrollen - vorenpakkers - verkruimelrollen Mestverwerking: vaste mestverspreiders, drijfmestverspreider, emissie-arme toediening Kunstmeststrooiers: pendelstrooier, schijvenstrooier, pneumatische strooier Waarop letten bij aankoop van een landbouwmachine. Samenstellen en ontbinden van krachten, momenten en koppel van krachten, evenwicht van lichamen Bouwtechnische eigenschappen van een bedrijfsgebouw Thermodynamische grondslagen van een gebouw, berekenen K-waarde van een wand Warmteverlies van een gebouw, berekening globale K-waarde gebouw Temperatuursverloop in, en warmte-inhoud van een wand Relatieve luchtvochtigheid, condensatie, behaaglijkheidgevoel, faseverschuiving, demping Bespreking van de bouwmaterialen voor muren, spanten, vloeren en daken Omgaan met machines - tractoren Statische en veldafstelling afstelling ploeg, ploegwerk in de praktijk + onderhoud Praktische uiteenzetting betreffende mestverspreiders + onderhoud De kunstmeststrooier in de praktijk; afstelling en onderhoud Informatiesystemen bij de kunstmeststrooier; mogelijkheden en gebruik Praktische werkzaamheden op bedrijf van grondbewerking tot zaaien Economische berekening kostprijs van een werktuig Aardappelbewaarplaatsen: optimale bewaarcondities, constructie bewaarplaats, verluchtingssystemen en automatisatie, mechanische koeling Opslag en bewaring van granen

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen: - de specifieke machines gebruikt in de aardappelteelt opsommen; de verschillende types van deze machines onderscheiden en hun werking uitleggen. - de specifieke machines gebruikt in de bietenteelt opsommen; de verschillende types van deze machines onderscheiden en hun werking uitleggen - de installaties i.v.m. drainage en beregening beschrijven en hun werking uitleggen. De studenten moeten de verschillende grondbewerkingmachines in al hun facetten kunnen uitleggen. De studenten moeten de verschillende mestverwerkingmachines in al hun facetten kunnen uitleggen. De studenten moeten de verschillende kunstmeststrooiers in al de facetten kunnen uitleggen. De studenten kunnen: - het statisch evenwicht van een bouwonderdeel berekenen - de mogelijke belastingen op een gebouw opsommen - de thermodynamische grondslagen opsommen, verklaren, ze toepassen op bedrijfsgebouwen en berekenen - de bouwmaterialen gebruikt voor de constructie van een bedrijfsgebouw onderscheiden, de belangrijkste eigenschappen ervan opsommen De studenten moeten afstelling en onderhoud van de verschillende machines kunnen uitvoeren. De studenten moeten notie hebben van eventuele herstellingen + planning van werkzaamheden. De studenten kunnen: - het proces van de aardappelbewaring uitleggen - de eisen betreffende de constructie van een aardappelbewaarplaats opsommen - de verluchtingssystemen beschrijven a.d.h.v. een tekening - de automatisatie en de klimaatregeling beschrijven - de vereisten om graan te stockeren opsommen - de verschillende aspecten van de graanopslag opsommen en omschrijven - de nodige uitrustingen voor het bewaren van graan opsommen en de capaciteit berekenen De studenten moeten een aantal opdrachten in groepsverband, uitwerken i.v.m.: - bouwmaterialen,isolatiematerialen, kunststoffen - constructieonderdelen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292481
Code:
03292481
Vakcoördinator:
Juul Janssens
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands