Communicatie in het Nederlands 3 (2006-2007)

-T&T : Hf. II :Schrijven in stappen -T & T : Hf. III : Spelling en zinsbouw -T & T : Hf.IV : Formuleren -Rapporteren: techniek en uitwerking van rapporten -Zak. Com. : Correspondentie : klachtenbehandeling - T & T : Hf. X Voorbereiding projectweek: uitnodigingen, gastspreker, checklists - Zak. Com. : Elementaire vergadertechnieken - T & T : Hf. VI : De samenvatting

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
Toelichting:
Studenten oefenen verder in het verwerven van de nodige inzichten om verschillende correspondentieopdrachten te kunnen interpreteren en uit te voeren. Dit zowel wat de vorm als de inhoud en de stijl betreft. Studenten moeten in staat zijn een beknopt rapport volledig uit te werken zowel qua vorm als inhoud. Studenten blijven oefenen en inzicht verwerven in taal en stijl en correct schrijven. Studenten moeten een tekst op stilistisch vlak kunnen beoordelen. Studenten moeten in staat zijn mondelinge presentatie-opdrachten uit te voeren, al dan niet met voorbereiding. Studenten moeten met vaste tekststructuren kunnen omgaan, zowel in bestaande teksten als door zelf teksten te genereren. Studenten moeten inzicht verwerven in elementaire vergadertechnieken en de rol van voorzitter en notulist kunnen onderscheiden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis voorkennis; de student moet voldoen aan de voorwaarden om geslaagd te zijn in het voorgaande studiejaar van het gerelateerde studieprogramma.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

BAERT, M.-A.1999, Communicatiewijzer, Van In, Lier, eerste druk, ISBN 90 306 2842 1. DE WITTE, A. BAECKENS, R.1996, Zakelijke communicatie, Pelckmans, ISBN 90 289 2221 0. MEUKENS, P. CLAASEN-VAN WIRDUM, A. e.a1997, Tekst & Toespraak, Groningen, Wolters-Noordhoff tweede druk , ISBN 90 01 192 92 0. DE SCHRIJVER, J1996, Handboek Spelling, Leuven, Wolters, ISBN 90 309 0009 1. DE WACHTER, R.1996, Correct taalgebruik, Oostmalle, De Sikkel, zevende druk, SCHUY,G.ISBN 90 260 2712 5. HOOGLAND, W.1998, Rapport over rapporteren Wolters-Noordhoff, derde druk ISBN 90 01 41174 6.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02240050
Code:
02240050
Vakcoördinator:
Piet Lambrecht
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands