digitale technieken 2 (2006-2007)

Digitale elektronica: microprocessoren (tweede semester)
 • Getalvoorstellingen
 • Geheugenorganisatie en bepaling van een samengesteld geheugen
 • Computeropbouw: architecturen en registers
 • Adresseringsmethoden
 • Instructieset ARM
 • Stack, subroutines en interruptwerking
 • Input- en output
 • Geheugenschakelingen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren
Toelichting:
- denk- & redeneervaardigheid, kritische reflectie:
 • het waarom achter bepaalde technieken zoals asynchrone FSM's, ADC en DAC
 • oefening FSM
 • oefening assemblerprogrammatie
 • oefening samenstelling geheugen
- levenslang leren: in bedrijf hoogstwaarschijnlijk andere processor, ....

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De student kan:
 • een eenvoudige microprocessor programmeren in machinetaal
 • een computersysteem samenstellen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

voorbeeldexamen: zie: http://www.colleman.be
OA:
03202900
Code:
03202900
Vakcoördinator:
Patrick Colleman
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands