Inleiding in de technologie en constructieleer (2006-2007)

De technologie behelst de verschillende basistechnieken die in de orthopedie gebruikt worden. De constructieleer analyseert het orthopedisch hulpmiddel in zijn technisch perspectief. Ieder onderdeel wordt analytisch besproken: hierbij is de verantwoording van gebruik, materiaalkeuze en werkplaatstechnologie van groot belang. Voorafgaand aan deze analytische en technologische benaderingen worden de orthopedische aspekten van theoretische mechanica, sterkteleer en materialenleer herhaald.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
Toelichting:
Het is de bedoeling dat de toekomstige orthopedisch technicus een orthopedisch hulpmiddel analytisch leert te benaderen vanaf de opdracht bij de medicus tot aan de definitieve aflevering aan de patiƫnt. Enerzijds zich steunend op opbouwregels, principes, theoretische mechanica en sterkteleer, anderzijds rekeninghoudend met een grondige motivatie qua materieelkeuze en werkplaatstechnologie tracht men deze doelstelling te bereiken. Daarnaast ligt de nadruk op de fysiche betekenis van wiskundige formules; analytische berekeningen zijn van ondergeschikt belang. Het blijft een beschrijvende benadering van orthopedische constructies algeleidt uit theoretische grondslagen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De orthopedisch technoloog kan op adequate wijze een orthopedisch hulpmiddel vervaardigen, herstellen en onderhouden.
 • C06 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken.
Toelichting:
Steunend op zijn kennis van opbouwregels, principes, theoretische mechanica, sterkteleer en anderzijds rekening houdend met een motivatie naar materiaalkeuze en werkplaatstechnologie toe, kan de student bandages en orthesen analytisch benaderen, zowel als afgewerkt of als te monteren product.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • cursus
 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Poriau, W, 2007, Inleiding in de technologie en constructieleer. Niet-gepubliceerde cursus, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

De leerlingen beschikken over een werkboek met begeleidende nota's, foto's en katalogusuittreksels. Vraagstellingen en opgaven ter leerstofcontrole zijn in de nota's opgenomen. Demomateriaal van zowel prefab, maatwerk als onderdelen maken het geheel illustratief.

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
06022090
Code:
06022090
Vakcoördinator:
Willy Poriau
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands