Beleidskunde (2006-2007)

Overzicht van instellingen en organisatie die het beleid mee bepalen. Sociaal-economische omgevingsfactoren die het beleid mee bepalen De beleidscyclus Beleidsdocumenten

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
 • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
 • C08 De MA draagt bij aan de identiteit en de ontwikkeling van het beroep en aan de ‘neergeslagen praktijktheorie’ in het werkveld.
Toelichting:
C 1.2 De Maatschappelijk Assistent kan omgaan met culturele en subculturele verschillen. (Heeft kennis en inzicht in de leefwereld van de verschillende bevolkingsgroepen) C2.2. De M.A beschrijft en analyseert sociale situaties integraal. C 5.2 De MA verbindt het eigen werk zinvol met het netwerk van sociale voorzieningen. (Zet het netwerk van sociale voorzieningen in in het belang van cliënten en doelgroepen) C 5.3 De MA draagt bij aan de beleidsprocessen en kwaliteitsbevordering op het niveau van de sector, het bredere werkveld, de overheid. (beschrijft de verhouding van de eigen organisatie tot de sector, het bredere werkveld, de externe beleidsorganen en wetgevende contexten op de verschillende niveau's / reflecteert vanuit de ervaringen in het basiswerk kritisch over structuur en beleid op organisatieniveau, intermediair niveau en overheidsniveau en kan op basis hiervan een sterkte-zwakte-analyse maken. / ontwikkelt een actieplan om een problematiek bij relevante externe beleidsinstanties aanhangig te maken / onderneemt gerichte acties om op alle bovenliggende niveaus vanuit het perspectief van doelgroep of werker aan verbeteringen bij te dragen. C 6.1 De MA situeert het professioneel handelen binnen de context van de organisatie C 6.2 De MA engageert zich voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie ( levert een bijdrage aan de interne beleidsprocessen) C 7.3 De MA ontplooit het eigen professioneel functioneren permanent in een kritische verhouding tot nieuwe ontwikkelingen in de socio-professionele context. (leest op regelmatige basis vaktijdschriften en nieuwe relevante literatuur, heeft relevante contacten met het vakgebied en/of werkveld en haalt daar informatie over nieuwe ontwikkelingen / volgt nieuwe ontwikkelingen / heeft een eigen strategie om nieuwe ontwikkelingen te volgen C 8.4 De MA maakt de eigen praktijkkennis beschikbaar en inzetbaar voor collega's in het werkveld.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Filip Bode, Beleidskunde, Geel, KHK, 2006. (onuitgegeven cursus)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

OA:
04232171
Code:
04232171
Vakcoördinator:
Filip Bode
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands