Geschiedenis (2006-2007)

In het derde jaar staat de chronologische studie van de nieuwe tijd (ca.1500-1800) en de nieuwste en eigen tijd (1800-nu) op het programma met speciale aandacht voor de politiek in België vanaf 1945. De verschillende beschavingen bestudeer je in hun belangrijkste componenten (culturele, ethisch-godsdienstige, sociaal-economische, politieke) en in hun ondelinge beïnvloeding. De behandeling van de leerinhouden gebeurt deels docentgestuurd met inbreng van de studenten die ook een deel van de leerinhouden zelfstandig verwerken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
 • je kan de kenmerkende ontwikkelingslijnen van de bestudeerde samenlevingen verwoorden en relateren aan historische overblijfselen en aan het globaal historisch referentiekader
 • je slaagt erin deze leerinhouden zelf eigen te maken door het bestuderen en interpreteren van gevarieerd historisch bronnenmateriaal
 • je kan werken met de historische atlas, de tijdsbalk, alsook met geschreven en ongeschreven bronnen
 • je bent in staat om zelfstandig verdere stappen te zetten vanuit de vakdidactische principes waarmee je in de vorige jaren kennismaakte

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Als toekomstige leerkracht geschiedenis ben je van nature gefascineerd door het menselijke handelen, denken, voelen en samenleven van mensen in het verleden. Je bent je bewust dat de historische en hedendaagse werkelijkheid grotendeels het gevolg zijn van processen van verandering en evolutie in de verschillende maatschappelijke domeinen. Je beschikt dus over een flinke dosis historisch bewustzijn, verworven via kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes in het secundair onderwijs en in de twee eerste jaren van de opleiding. Daarnaast toon je een ruime en levendige interesse voor het hedendaagse wereldgebeuren.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

 • eigen cursussen van de docent
  • IV. De opkomst van Europa (Nieuwe Tijd)
  • België na 1945 -
 • excursiebundel Engeland
 • HAYT, F. , GROMMEN, J., e.a. Atlas van de algemene en Belgische geschiedenis. Uitgeverij Van In. Wommelgem. (recentste uitgave)
 • BEKERS, K., MAGERMAN, P., e.a. o.l.v. GORIS, G. Storia 4. Leerboek. Uitgeverij Van In. Wommelgem. (recentste uitgave)
 • HUYSE, L. De Gewapende vrede. Politiek in België na 1945.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform
 • stage
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

 • permanente evaluatie : 20 %
 • schriftelijk examen : 60 %
 • mondeling examen : 20 %
OA:
11261630
Code:
11261630
Vakcoördinator:
Paul Janssenswillen
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands