Elektronica en communicatietechnieken lab (2006-2007)

Proef 1 : RC- ketens op gelijkspanning Proef 2 : Opmeten van een bodediagram Proef 3 : RC- filters Proef 4 : Bodediagram van een opamp Proef 5: Sommeerketens bouwen met opamps Proef 6 : TTL tester bouwen met LM 324 Proef 7 : Opbouwen van een functiegenerator Proef 8 : Een enkelzijdige precisie gelijkrichting Proef 9 : Timer schakelingen met het 555 IC.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
Toelichting:
- De bachelor in Elektromechanica kan verschillende elektronische componenten herkennen en benoemen. Hij kan elektronische componenten selecteren zodat hij een schakeling met de juiste componenten opbouwt. Hij kan de karakteristieken van de componenten opzoeken in de datasheets en verwoorden in een duidelijk begrijpbare taal. - De bachelor in Elektromechanica kan elektronische schakelingen (weerstandsnetwerken, gelijkrichting, spanningsverdubbeling,...) op ordelijke wijze opbouwen waarbij hij de kleurencode respecteert. Hij kan de werking van de schakeling in een duidelijk gestructureerde taal uitleggen.  - De bachelor in Elektromechanica kan de universeelmeter, de oscilloscoop en de functiegenerator juist afstellen en gebruiken zodat hij de werking van een elektronische schakeling kan onderzoeken waarbij hij het bekomen resultaat kritisch reflecteert en de schakeling eventueel corrigeert. Hij kan het nut en het doel van de verschillende meettoestellen beschrijven in een duidelijk gestructureerde taal waarbij hij aantoont dat hij zelfstandig kan onderscheiden welk meettoestel bij welke meting gebruikt moet worden. - De bachelor in Elektromechanica kan een verslag maken over de uitgevoerde proeven. Hij kan het probleem definiëren, de doorlopen stappen structureren, conclusies trekken en verbanden leggen. Hij kan eventuele problemen toelichten en uitleggen hoe hij deze heeft gecorrigeerd. Hij kan alles neerschrijven in een duidelijk begrijpbare taal waarbij hij aantoont dat hij de technische woordenschat beheerst. - De bachelor in Elektromechanica kan elektronische schakelingen softwarematig simuleren waarbij hij de schakeling uitgebreid test, de bekomen resultaten kritisch reflecteert en eventueel corrigeert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten dienen de begrippen spanning, stroom, weerstand en frequentie te kennen. Weerstandsnetwerken kunnen oplossen. De studenten dienen de begrippen wisselstroom, wisselspanning, impedantie te kennen. De basisformules van wiskunde moeten de studenten kunnen toepassen. Het begrip fourier analyse dienen de studenten te kennen. De werking van de transistor, diode en eenvoudige schakelingen moeten de studenten kunnen uitleggen. De studenten dienen met meettoestellen te kunnen werken.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
05210952
Code:
05210952
Vakcoördinator:
Paul Boonen
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands