Financiële analyse (2006-2007)

1. Inleidende beschouwingen 1.1. Situering en toepassingsveld 1.2. Wetgeving 2. Financiële Analyse 2.1. Horizontale analyse van balans en resultatenrekening 2.2. Verticale analyse van balans en resultatenrekening 2.3. Ratio-analyse 2.3.1. Liquiditeitsratio's 2.3.2. Solvabiliteitsratio's 2.3.3. Rendabiliteitsratio's 2.3.4. Ratio's i.v.m. toegevoegde waarde 2.4. Vermogensstroomanalyse 2.5. Cash-flow analyse 3. Consolidatie 3.1. Definities en begrippen 3.1.1. Geconsolideerde jaarrekening 3.1.2. Verbonden ondernemingen 3.1.3. Moeder-dochter-relatie 3.1.4. Controle 3.1.5. Consolidatiekring 3.2. Consolidatiemethoden 3.2.1. Integrale consolidatie 3.2.2. Evenredige consolidatie 3.2.3. Vermogensmutatiemethode 3.3. Speciale gevallen 4. Special Topics 4.1. Hefboomeffect 4.2. Fusies en Overnames 4.3. Materiality

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Studenten hebben inzicht in de technieken om de financiële toestand van een onderneming te beoordelen. Studenten kunnen een gegeven balans en resultatenrekening interpreteren aan de hand van deze technieken. Studenten kunnen een Belgische wettelijke jaarrekening analyseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- studenten hebben met succes een cursus Algemeen Boekhouden (niveau 1 Bedrijfsmanagement) gevolgd. - de student kan omgaan met financiële basisbegrippen - de student kan eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen nota's en oefeningen.

C. Aanbevolen leermiddelen

Ooghe H. & Van Wymeersch, Ch., Financiële analyse van ondernemingen, 2002, Kluwer Editorial, Antwerpen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • Andere:
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

Monitoraat na afspraak
OA:
08271670
Code:
08271670
Vakcoördinator:
Geert Sondervorst
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands