Communicatie in het Frans (2006-2007)

De belangrijkste inhouden van dit vak worden door de studenten zelf geleverd: de schriftelijke dossiers en de presentaties over door hen gekozen medische items vormen samen de syllabus. Deze dossiers bestaan uit : - een inleiding/definitie/historiek; - de oorzaken; - de symptomen; - de diagnose en behandeling; - een conclusie. Verder wordt een ander dossier rond radiotherapie vertaald naar het Frans. Het sollicitatiedossier anderzijds bestaat uit een hele reeks vragen die aan bod kunnen komen in intake-gesprekken en waarop een gemotiveerd antwoord moet gegeven worden vanuit persoonlijke ervaring. Beoogd eindniveau: CEFR B2

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
Basiscompetentie: De OM kan medische communicatie zelfstandig afwikkelen. Deelcompetenties: De OM bezit de vereiste taalkennis om medische situaties af te handelen. De OM kan de benodigde medische informatie verzamelen en beoordelen. De OM kan medische informatie verwerken en presenteren. De OM kan een geschikte communicatiestrategie voor medische situaties bepalen. De OM kan algemene medische informatie vertalen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten beschikken over een basiskennis Frans verworven in het eerste jaar van de opleiding, aangevuld met een algemene kennis medisch Frans van het tweede jaar.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Het cursusmateriaal omvat zoveel mogelijk informatiebronnen: van brochures tot publicaties op internet, audio-visuele documenten, enzovoort. De presentaties van de studenten vormen samen de syllabus.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
08271830
Code:
08271830
Vakcoördinator:
Peter Matthys
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Frans