Taalvaardigheid (2006-2007)

Tijdens de oefenpractica en werkcolleges oefen je je (technische) taalvaardigheden op eigen niveau. Je krijgt technieken aangereikt om gezond en juist te spreken en om correct en helder te leren schrijven. Spreekvaardigheden Je leert
 • welke basiselementen en -processen een rol spelen wanneer je spreekt
 • hoe stemproblemen ontstaan
 • hoe je ze kunt voorkomen
Je oefent op
 • een eutone houding,
 • een lage adem,
 • een goede adem-stemkoppeling,
 • een gezonde en juiste articulatie,
 • hoorbare en zichtbare expressiemiddelen.
Schrijfvaardigheden Je leert en oefent
 • hoe je werkwoorden correct vervoegt;
 • wanneer je leestekens plaatst;
 • hoe je een tekst, brief of e-mqil opbouwt;
 • hoe je correct en helder een gedachte/inhoud kunt formuleren;
 • hoe je een literatuurlijst opmaakt.
Daarnaast kun je zelf leren
 • hoe je een tekst opbouwt;
 • hoe je correct en helder een gedachte/inhoud kunt formuleren;
 • hoe je een literatuurlijst opmaakt.

A. Algemene competenties

 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Inhoudelijk expert.
Toelichting:
Als leraar ben je een inhoudelijk expert. Vakgerichte competentie ´gezond en juist spreken´:
 • Je kan een gezonde techniek toepassen om je stem en articulatie te gebruiken wanneer je spreekt. Je uitspraak is ook vrij van dialectische invloeden.
 • We verwachten dat je de adviezen over je spreekvaardigheid opvolgt zodat je op het einde van het academiejaar aan de criteria voor 'gezond en juist spreken' voldoet.
Als leraar heb je de attitude om een correcte taal te gebruiken.
 • In de mondelinge communicatie met kleuters, ouders, leden van het schoolteam en externen ben je erop gericht een adequaat en correct taalgebruik te hanteren en aandacht te hebben voor het belang van non-verbale communicatie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Je behaalde de eindtermen voor Nederlands van het zesde jaar aso, tso of het zevende jaar bso.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: Moduleboek

B. Verplichte leermiddelen

 • Geerts, E. (2006). Taalvaardigheden: Spreekvaardigheden. Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in het onderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • Steevens, J.P. (2005). Spel correct. Praktisch naslagwerkje voor iedereen die foutloos wil leren schrijven. Brugge: Die Keure.
 • Cursus 'taalvaardigheden' en 'Stijlwijzer' op http://toledo.khk.be

C. Aanbevolen leermiddelen

De aanbevolen oefenmaterialen vind je in de onderwijswerkplaats van het departement in Vorselaar.
 • Aalbrecht, J., Peinen, W. & Sas, P. (1998). Als je veel moet praten, deel 2: Uitspraakvademecum. Leuven: Garant.
 • Beheydt, L., Dirven, R. & Kaunzer, U.A. (1999). Uitspraak Nederlands. Tekst- en oefenboek. (inclusief 6 cd's) Leuven: Acco.
 • Beheydt, L., Dirven, R. & Kaunzer, U.A. (1999). Uitspraak Nederlands. [Cd]. Leuven: Acco.
 • Huybrechts, G. Articulatie in de praktijk: consonanten. Leuven: Acco, 1999.
 • Huybrechts, G. Articulatie in de praktijk: vocalen en diftongen. Leuven: Acco, 1999.
 • Hogeschool van Utrecht. (1999). Boeiend voor de groep. Ontspannen en effectief spreken. [Cd-rom]. Utrecht: s.n.
 • De Schrijver, J. (2003). Software Nederlandse spelling. [Cd-rom]. Mechelen: Wolters-Plantyn.
 • Woordenlijst Nederlandse Taal. (2005). Samengesteld door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in opdracht van de Nederlandse Taalunie, met een Leidraad door Ludo Permentier. Tielt: Lannoo.

A. Types

 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform
 • Andere: monitoraat
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Examenperiode 1 en 2:
 • Permanente evaluatie: 40 %
 • Mondeling examen in examenperiode 2: 60 %
Examenperiode 3
 • Schriftelijk en mondeling examen: 100 %
OA:
11267270
Code:
11267270
Vakcoördinator:
Els Geerts
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands