Labo organische chemie (2006-2007)

Het labo organische chemie in het 3de jaar spitst zich toe op meerstapssyntheses. De studenten leren deze reacties veilig uit te voeren, ze onder controle te houden en een zo hoog mogelijk rendement en zuiverheid van hun eindproduct te bekomen. De studenten worden hiervoor begeleid door een CD-rom. Ze moeten zelfstandig een aantal vragen oplossen die hun inzicht verschaffen in de chemische reactiemechanismen van hun experiment. Ze moeten hiervoor de wetenschappelijke literatuur kunnen raadplegen zodat ze de betekenis is van elk onderdeel in de werkwijze begrijpen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
 • De studenten kunnen zelfstandig informatie opzoeken om inzicht te krijgen in het reactiemechanisme van de synthesereacties.
 • De studenten kunnen vlot samenwerken met hun labopartner.
 • De studenten kunnen bij het uitvoeren van de labowerkwijze steeds de link leggen naar de theorie, de achterliggende principes.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De chemist is in staat om op doordachte wijze een analyseproces van bemonstering tot eindrapportering uit te voeren zodat correcte en betrouwbare analyseresultaten bekomen worden.
 • C02 De chemist kan op adequate wijze technische installaties en apparatuur bedienen en beheren zodat hun efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.
 • C03 De chemist is in staat om onder supervisie van een (wetenschappelijk) onderzoeker mee te denken en mee te werken om zo de praktische haalbaarheid en de efficiëntie van het wetenschappelijk onderzoek te verhogen.
 • C04 De chemist kan op doordachte en kritische wijze resultaten (waaronder waarnemingen) noteren, bundelen en verwerken om tot zinvolle en volledige besluiten te komen.
 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.
 • C06 De chemist past de principes van responsible care spontaan en altijd toe om risico’s met betrekking tot veiligheid en milieu tot een minimum te beperken.
 • C07 De chemist is in staat om reactieschema's en bijhorende reactiemechanismen voor een (deel)syntheseproces uit te schrijven, de synthese uit te voeren en te optimaliseren om producten aan te maken met de vereiste specificaties.
Toelichting:
 • De studenten kunnen een aantal meertrapssyntheses op een veilige manier en met een zo hoog mogelijk rendement en zuiverheid van het eindproduct uitvoeren.
 • De studenten kunnen hun bekomen product identificeren met FT-IR, smeltpuntsbepaling of bepaling van de brekingsindex.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten kunnen vlot de basishandelingen (syntheses-, zuiverings en indentificatietechnieken) van een organisch labo uitvoeren.

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: Wetenschappelijke literatuur

B. Verplichte leermiddelen

- CD-rom: Het Kader - labobegeleiding

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Wekelijkse evaluatie van het labowerk + de rapportering in het laboschrift.
OA:
06020430
Code:
06020430
Vakcoördinator:
Steven Vreysen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands